Къэгъэлъэгъонхэм акIэхьэгъэн фае

Лъэпкъ проектхэр ыкIи къэралыгъо программэхэр шъолъырым щыгъэцэкIагъэхэ зэрэхъурэр ары АР-м ими­нистрэхэм я Кабинет изэхэсыгъо Iофыгъо шъхьаIэу къы­щаIэтыгъэр.
Адыгеим и ЛIышъхьэрэ АР-м иминистрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэ игуадзэу Хъоткъо Саниет къызэриIуа­гъэмкIэ, мы аужырэ тхьамафэм лъэпкъ проектхэмкIэ зэзэгъыныгъэу адашIыгъэхэм икъэгъэлъэгъон хэхъуагъ ыкIи процент 91,6-м кIэхьагъ. АщкIэ ахъщэу къызэтырагъэнагъэр сомэ миллион 500-м ехъу.

— Дгъэнэфэгъэ къэгъэлъэ­гъонхэм такIэмыхьаным игумэкIыгъо дэдгъэзыжьын амал тиIэным пае мыщ епхыгъэ къэ­барыр чIыпIэхэм игъом къа­тын фае. Лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн фэгъэзэгъэ ГъэIоры­шIапIэм профильнэ министерствэхэмрэ муниципалитетхэм япащэхэмрэ игъусэхэу бюджет ахъщэм шIуагъэ къытэу гъэфедэгъэным анаIэ тырагъэтын фае, — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ Iофхэм язытет къытегущы­Iагъ ыкIи зэфэхьысыжьхэр къы­шIыгъэх министрэу Геннадий Митрофановым. Ащ къызэри­IуагъэмкIэ, промыш­леннэ къыдэгъэкIыным ииндекс проценти 108,8-м кIэхьагъ. Ыпэрэ илъэсым егъэ­пшагъэмэ, къэгъэ­лъэгъон зы­рызхэр нахь къеIыхыгъэх, ащкIэ зиягъэ къэкIуагъэр корона­вирусыр ары.

Министрэу Къуанэ Анзаур къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, программэу «Къоджэ чIыпIэхэм хэхъоныгъэ ашIыныр» зыфи­Iорэм къыдыхэлъытагъэу къи­хьащт илъэсымкIэ респуб-
ликэм имуниципалитети 4-мэ яза­явкэхэр къыхахыгъэх:

Адыгэ­къал, Красногвардейскэ, Мые­къопэ ыкIи Джэджэ районхэр.

АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем къызэриIуагъэмкIэ, блэкIыгъэ илъэсым мыщ фэдэ иуахътэ егъэпшагъэмэ, мыгъэ къэхъугъэхэм япчъагъэ нэбгыри 167-кIэ нахьыб, зидунай зы­хъо­жьыгъэхэр 108-кIэ нахь макI. Пневмониер зиIэу къыхагъэ­щыгъэр нахьыбэ хъугъэ. Коронавирусыр зиIэу сымэджэщхэм ачIэлъыр нэбгырэ 378-рэ мэхъу, амбулаторнэу нэбгырэ 397-мэ яIазэх. Республикэм щыпсэурэ нэбгырэ мин 280-м ехъумэ прививкэ ахалъхьащт. Мы лъэныкъом анахьэу анаIэ тырагъэтынэу АР-м и ЛIышъхьэ къафигъэпытагъ.

Джащ фэдэу Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэрылъ афишIыгъ жьыр зыукъэбзырэ пкъыгъохэр республикэм иеджапIэхэм ащэфынхэ амал яIэнымкIэ сомэ миллион 30 афатIупщынэу. УФ-м и Президент ­иунашъоу илъэси 3 — 7 зы­ныбжь сабыйхэм тынхэр аIэ­кIэгъэхьэгъэнхэр гъэ­цэкIагъэ зэрэхъугъэр джыри зэ ауплъэ­кIужьынэу къариIуагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу