Социальнэ Iофым фэгъэзэгъэ проект анахь дэгъухэр

Общественнэ мэхьанэ зиIэ проектхэм япхырыщын пае грантхэр къызыщаратыгъэ Iофтхьабзэ АР-м и Правительствэ зычIэт Унэм тыгъуасэ щыкIуагъ. Ар зэрищагъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Ащ фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъоу зэхащэгъагъэм социальнэ Iофхэм афэгъэзэгъэ мыкоммерческэ организацие 12 къыщыхахыгъ. НыбжьыкIэхэм нахьыбэу чаныгъэ къызхагъэфэным, спортым, псауныгъэмкIэ зишIуагъэ къэкIощт псэукIэм нахьыбэу афэщэгъэнхэм, унагъом мэхьанэу иIэм хэгъэхъогъэным, волонтерствэм IэпыIэгъу етыгъэным, лъэпкъ зэфыщытыкIэхэм зягъэушъомбгъугъэным, тыкъэзыуцухьэрэ дунаим ыкIи псэушъхьэхэм якъэухъумэн, къыткIэхъухьэхэрэм патриотизмагъэ ахэлъхьэгъэным афытегъэпсыхьэгъэ проект анахь дэгъухэр ахэм яIэшIагъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ социальнэ мэхьанэ зиIэ пшъэрылъ зэфэшъхьафхэм апылъ организациябэхэм республикэм ипащэхэм Iоф зэрадашIэрэр, мы лъэныкъом­кIэ зэшIохыгъэ хъугъэр зэрэмымакIэр къыхигъэщыгъ.

— Хабзэр цIыф чанхэм къотэгъу афэхъуным мэхьанэ иI. УФ-м и Президентэу Владимир Путинми ар сыдигъокIи къыхегъэщы, социальнэ лъэныкъом фэгъэзэгъэн, ащкIэ къэралыгъом гъусэ фэхъун организациехэр зэрэтищыкIагъэхэри мызэу, мытIоу къыкIигъэтхъыгъ. Iофэу епхьыжьагъэм цIыфхэр къыхэлажьэхэмэ, зэшIохыгъэ хъурэр нахьыб. Зэпахырэ узэу дунаир зэлъызыкIугъэм илъэ­хъан волонтерхэм, мыкоммерческэ организациехэм яIофышIэхэм, нэмыкI цIыф мыгупсэфхэм яшIуагъэу къагъэ­кIуа­гъэм ар къеушыхьаты. Тызэгъусэти къиным тыфыри­къугъ, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Мыкоммерческэ организациехэм лъэныкъо пстэумкIи IофшIэкIэ амал тэрэзхэр ятыгъэнхэм республикэм зэрэщыпылъхэр ЛIышъхьэм къыхигъэщыгъ. Хэбзэ органхэм Iофэу ашIэрэм нахьыбэу федэ къыхьыным ар фэIорышIэщт.

— БлэкIыгъэ илъэсым егъэпшагъэмэ, социальнэ Iофхэм апылъ мыкоммерческэ организациехэм яттыщт грантхэр мыгъэ фэдитIукIэ нахьыбэ тшIыгъэх. Сомэ миллиони 5-р миллиони 10-м нэдгъэсыгъ. КъэкIощт илъэсми ащ сомэ миллион 15-м къыщымыкIэу пэIудгъэ­хьан гухэлъ тиI. Лъэныкъоу шъузфэгъэзагъэхэмкIэ IофшIэнхэр нахь жъугъэлъэшынхэу тыщэгугъы. Илъэсыбэхэм ателъы­тэгъэ проектыкIэхэми тыкъя­жэ. Ащ фэдэхэм къотэгъу тызэрафэхъущтым Iо хэлъэп, ахъщэу пэIудгъахьэрэри лъыдгъэ­кIотэщт, — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

Мыкоммерческэ организациехэм япроектхэм цIыфэу республикэм щыпсэухэрэм яшIоигъоныгъэхэр лъапсэ зэрафэхъугъэхэм мэхьэнэшхо иIэу респуб­ликэм ипащэ ылъытагъ. Проект пэпчъ непэ игъу ыкIи социальнэ Iофыгъо зэфэшъхьафыбэхэм язэшIохын ахэр фэIорышIэщтых.

Организациехэм япащэхэу зэIукIэ­гъум хэлажьэхэрэри проектхэм къащыдэлъы­тагъэхэм, ахэм федэу къахьынэу зыщыгугъыхэрэм къатегущыIагъэх.

АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэч къызэриIуагъэмкIэ, комиссием къыхихыгъэ проектхэр зэкIэри министерствэу ыкIи ведомствэу афэгъэзагъэ­хэм игъоу алъытагъэх, ахэм япхырыщынкIэ IэпыIэгъу къафэхъущтых.

ЗэIукIэгъум икIэухым АР-м и ЛIышъхьэ грантхэр къизыхыгъэхэм япроектхэр шIуагъэ къытэу пхыращышъунхэу, гухэлъыкIэхэми къафэкIонхэу къафэлъэ­Iуагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ
ипресс-къулыкъу.