«Адыифым» иуплъэкIунхэр

Мыекъопэ гандбол клубэу «Адыифыр» Астрахань щыкIогъэ зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъ.

— 2020 — 2021-рэ илъэс ешIэ­гъум командэхэм зыфагъэ­хьазырзэ, зэIукIэгъухэм яIэпэIэсэныгъэ ащыхагъахъо, — къытиIуагъ Мыекъопэ гандбол клубэу «Адыифым» ипащэу Къудайнэт Мэджыдэ. — Астрахань типшъа­шъэхэр зэрэщешIагъэхэр зэфэтхьысыжьыгъ. Зэгъэпшэнхэм къы­­зэ­рагъэлъагъорэмкIэ, тиешIакIо­хэм къэлапчъэм Iэгуаор бэрэ дадзэ. Ухъумэн Iофыгъохэр зэрагъэцакIэхэрэм тигъэразэрэп. ХэушъхьафыкIыгъэ амалхэр зэрагъэфедэщтхэм тегупшысэ. «Адыифым» иешIакIэ хигъэхъон ылъэкIыщтэу тэлъытэ.

«Адыифыр» Астрахань щыкIогъэ зэIукIэгъухэм зэрахэлэжьагъэр зэтэгъапшэ.

«Адыифыр» — «Астраханочка-2» — 29:25-рэ. ЯтIонэрэ ешIэгъур: «Астраханочка-2» — «Адыиф» — 29:26-рэ. «Адыиф» — «Ставрополье» — 30:30. Апэрэ такъикъ 30-м ыуж «Адыифым» 17:12-у ешIэгъур къыхьыщтыгъ. ЗэIукIэгъур зыщаухыщт уахътэм «Адыифыр» «Ставропольем» текIощтыгъ, ау тикомандэ икъэлапчъэ Iэгуаор къыдадзи, 30:30 пчъагъэр хъугъэ. «Астраханочка» Астрахань — «Адыиф» Мыекъуа­пэ — 40:26-рэ.