Теуцожь Цыгъо фэгъэхьыгъ

Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэ зыхъугъэр илъэси 100 зэрэхъурэм ехьылIэгъэ Iофтхьабзэхэу республикэм щыкIохэрэм ащыщ Теуцожь Цыгъо къызыхъугъэр илъэси 165-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэхэр.

Ашугым итворчествэ нахьышIоу зэгъэшIэгъэным фытегъэпсыхьэгъэ фестиваль-зэнэкъокъур онлайн шIыкIэм тетэу зэхащагъ.

Теуцожь районым иадминистрацие культурэмкIэ игъэIорышIапIэ ипащэу Теуцожь Марыет къызэрэтиIуагъэу, шышъхьэIум и 15-м ашугыр къызщы­хъугъэ къуаджэу Гъобэкъуае сурэтхэм якъэгъэлъэгъон мафэм сыхьатыр 4-м къыщызэIуахыщт, пчыхьэм фестивалыр зэрэкIуагъэр зэфахьысыжьыщт, текIоныгъэр къыдэзыхыгъэхэм афэгушIощтых.

Ашугым и Унэ-музей ищагу щыкIощт зэхахьэм хэбзэ къу­лыкъушIэхэр, культурэм иIофышIэхэр, нэмыкIхэри хэлэ­жьэщтых.