Сомэ мини 150-рэ къыпщыныгъ

Къолъхьэ тын-Iыхын нэшанэ зиIэ бзэджэшIагъэ зезыхьэгъэ хъулъфыгъэм тыралъхьэгъэ уголовнэ тазырыр къыпщыныгъ. Хьыкумым унашъоу ышIыгъэр зимыгъэцакIэкIэ кIэух дэй фэхъун зэрилъэкIыщтыр респуб­ликэм икъэлэ шъхьаIэ щыпсэурэ хъулъфыгъэм гурагъэIуагъ.

ГъэпцIагъэ зыхэлъ бзэджэшIагъэ зезыхьагъэм ылъэ­ныкъокIэ къызэIуахыгъэ Iофым къыдыхэлъытагъэу ащ сомэ мини 150-рэ къэралыгъом къыфызэкIигъэкIожьын фэягъ. Мы унашъор зэрыт тхьапэр хьыкум приставхэм къызаIэкIахьэм ащ изэхэфын псынкIэу фежьагъэх, хъулъфыгъэм гущыIэгъу фэхъугъэх.

Iофым зэфэхьысыжь дэй фэхъуным емыжэу къытыралъхьэгъэ тазырыр игъом хъулъфыгъэм къыпщыныгъ.

Хьыкум приставхэм яфедеральнэ къулыкъу АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ ипресс-къулыкъу.