ПIалъэхэм апэ ишъыгъэх

Лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ гъогу» зыфиIорэм Урысыем исубъектэу хэлажьэхэрэм асфальт зы­тыралъ­хьащтыр пстэумкIи зэхэубытагъэу квадратнэ метрэ миллион 66,9-рэ мэхъу.

Ар агъэнэфагъэхэм япроцент 55,85-рэ. Белгородскэ хэкум, Краснодар краим ыкIи Ингушетием IофшIэнхэр ащаухыгъэх. Урысыем исубъектэу графикым ыпэ ишъыгъэхэм Адыгеир ащыщ.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, ­Лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ гъогу» зыфиIорэм къыщыдэ­лъытагъэхэм ягъэцэкIэнкIэ пэ­рытныгъэр зыIыгъ субъекти­пшIым Адыгеир ащыщ. Мы проектым ишIуагъэкIэ автомобильнэ гъогу псэолъэ 46-рэ, ар километрэ 35,8-рэ мэхъу, щагъэцэкIэжьыщт. ПстэумкIи сомэ миллион 491-у паIуагъэхьащтым щыщэу сомэ миллион 331-р федеральнэ бюджетым къыхэ­хыгъ, сомэ миллиони 160-р республикэ ахъщ.

Ащ фэдэу ахъщэ тедзэ ти­шъолъыр къыфэкIоным пае нахьыпэкIэ къыратыгъэр зи­щыкIагъэм пэIугъэхьэгъэным, Лъэпкъ проектым къыщыдэ­лъытагъэхэм къэгъэлъэгъонэу ащыгъэнэфагъэхэм акIэхьэгъэным ахэм афэгъэзагъэхэр лъэ­шэу пылъыгъэх. Гъогоу агъэ­цэ­кIэжьыхэрэми IофшIэнхэр зэращызэшIуахыхэрэм лъэплъэх.

— 2024-рэ илъэсым нэс гъо­гухэм атегъэуагъэр нахь макIэ хъунэу, язытет нахьышIоу, хъугъэ-шIагъэу атехъухьэ­рэм ипчъагъэ къыщыкIэнэу типшъэрылъ. ГъогурыкIоныр щынэгъончъэ хъуным тэркIэ мэхьэнэшхо иI. Транспортнэ инфраструктурэ дэгъур респуб­ликэм иэкономикэ хэхъо­ныгъэхэр ышIынхэм, инвестициеу къыхалъхьэрэр нахьыбэ хъуным афэIорышIэ, — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.