Дэгъоу зэхащэрэм узылъещэ

Заом ыгъэпшъыгъэ цIыфхэм языгъэпсэфыгъо уахътэ гъэшIэгъонэу агъэкIоным фэшI зэхэщэ­кIо дэгъухэр ящыкIэгъагъэх.

Петр Романенкэр Тульскэм пэгъунэгъу псэупIэу Новосвободнэм къыщыхъугъ. Хэгъэгу зэошхом 1942 — 1945-рэ илъэс­хэм хэлэжьагъ. Я 759-рэ шхончэо дивизием хэтэу къулыкъур ыхьыгъ. Хэгъэгу зэо­шхом иорденэу я II-рэ шъуашэ зиIэр, медальхэр къыфагъэ­шъошагъэх.

1947-рэ илъэсым Петр Рома­ненкэм илъэныкъо гупсэ къызегъэзэжьым, культурэм, ис­кус­ствэм афэгъэхьыгъэ пчы­­­хьэ­зэхахьэхэм, мэфэкI концертхэм язэхэщэн афэгъэзэ­гъагъ.

Заом цIыфхэм къинэу щы­зэпачыгъэр, гъомылапхъэхэр афимыкъухэу гумэкIыгъоу щыIэныгъэм къызыдихьырэр культурэм иIофышIэхэм алъэгъу­щтыгъ. МылъкукIэ IэпыIэгъу афэхъунхэ алъэкIыщтыгъэхэп. ЦIыфхэм ягушъхьэ кIуачIэ къэ­IэтыгъэнымкIэ Петр Романенкэм фэдэ зэхэщакIохэр къуа­джэхэм ящыкIэгъагъэх.

Культурэм епхыгъэ зэха­хьэ­хэр зэхэщэгъэнхэмкIэ П. Ро­маненкэм щысэшIу къызэри­гъэлъагъорэм фэшI ныбжьыкIэхэм ыкIи студентхэм я Дунэе фестивалэу Москва щызэха­щагъэм агъэкIогъагъ.

Къоджэ Советым итхьаматэу илъэсыбэрэ Iоф ышIагъ. Хъыз­мэтшIапIэхэу «Верный путь» ыкIи «Заветы Ильича» япартийнэ организациехэм ясекретарэу щытыгъ.

Илъэс заулэкIэ узэкIэIэбэжьмэ, дунаир зыхъожьыгъэ Петр Романенкэр Новосвободнэм щыщхэм ащыгъупшэрэп, ишIу­шIагъэкIэ агъэлъапIэ.

Мыекъопэ районым иадминистрацие гъэсэныгъэмкIэ, куль­­турэмкIэ, спортымкIэ и ГъэIорышIапIэ икъулыкъушIэхэм Петр Романенкэм фэдэхэм шIушIагъэу къагъэнагъэр лъа­гъэкIуатэ.

Спортым иветеранэу Александр Матусян зэрилъытэрэмкIэ, зэхэщэкIо дэгъур цIыфхэм сыдигъуи щысэшIу афэхъу. ТекIоныгъэм ия 75-рэ илъэс фэгъэхьыгъэ спорт зэнэкъо­къухэр зэхащэх. Мыекъопэ районым урысхэр, адыгэхэр, ермэлхэр, къэндзалхэр, фэ­шъхьаф лъэпкъхэр зэгурыIохэу щэпсэух.

Къэзэкъ культурэм ифестиваль-зэнэкъокъухэр илъэс къэс Тульскэм щэкIох. Дэгъоу зэрэзэхащэрэм фэшI къыблэм имызакъоу, Урысыем игупчэ, Сахалин, фэшъхьафхэм къары­кIыгъэхэ творческэ купхэм яIэ­пэIэсэныгъэ фестивалым къыщагъэлъагъо.

Лъэпкъхэр зэфэзыщэрэ Iоф­тхьабзэм уепIу, щыIэныгъэм уфегъасэ. ТекIоныгъэм ия 75-рэ илъэс ехьылIэгъэ онлайн-концертхэм Мыекъопэ районым итворческэ купхэр чанэу ахэлэжьагъэх, Хэгъэгу зэошхом лIыхъужъныгъэ щызезыхьа­гъэхэм, заом ыкIыб щыIэхэу Iоф ашIэзэ ТекIоныгъэм и Мафэ къэзыгъэблэгъагъэхэм орэдхэр къафаIуагъэх, афэуджыгъэх.

ЕмтIылъ Нурбый.