«ТекIоныгъэм идиктант» Байкал, Керченскэ хыдэкIыпIэм ыкIи Эльбрус ащатхыщт

Iофтхьабзэм изэхэщэн фы­те­­гъэпсыхьагъэу Урысыем ыкIи IэкIыб къэралхэм площадкэ 7500-рэ фэдиз къащызэIуахынэу агъэнафэ. Ащ нэмыкIэу ТекIоныгъэр къызы­дахыгъэр мыгъэ илъэс 75-рэ зэрэхъугъэм хахьэу «ТекIоныгъэм идиктант» Урысыер зэрэгушхорэ къушъхьэу Эльбрус, Керченскэ хыдэкIыпIэм ыкIи Байкал ащатхыщт.

— Байкал щызэхащэщт Iоф­тхьабзэр лъэпкъ гвардием идзэ КъохьэпIэ шъолъыр ихы отряд иегъэджэн дзэ частэу Росгвардием, УФ-м зыухъумэжьынымкIэ и Министерствэ ыкIи нэ­мыкI къулыкъу структурэхэм яхэ­ушъ­хьафыкIыгъэ подразделениехэу морякхэр зыгъэхьазырхэрэм ащыкIощт, — къыIуагъ Урысыем и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Александр Хинштейн.

Росгвардием иморякхэм пшъэрылъ шъхьаIэу яIэр мэхьа­нэ зиIэ къэралыгъо псэуалъэхэр къэгъэгъунэгъэнхэр, МЧС-м ыкIи пограничнэ дзэхэм зэпхыныгъэ адыряIэу ошIэ-дэмышIагъэ зы­хэлъ Iофтхьабзэхэм ахэлэжьэнхэр ары.

«ТекIоныгъэм идиктант» Ев­ро­пэм ианахь къушъхьэ инэу Эльбруси щатхыщт. 1942-рэ илъэсым Хэгъэгу зэошхом илъэ­хъан мы чIыпIэм анахь зэо мэхъаджэу хэгъэгу кIоцI къулыкъум икъулыкъушIэхэр зыхэлэжьагъэхэр, Кавказым ишъхьа­фитыныгъэ къызщаухъумагъэр щыкIуагъ. Непи мы чIыпIэм Росгвардием иподразделение икъулыкъушIэхэм яухьазырыныгъэ щыхагъахъо.

Джащ фэдэу А. Хинштейн къызэриIуагъэмкIэ, Росгвардием и Керченскэ бригадэ ипатруль къухьэу хы ШIуцIэм и Керченскэ хыдэкIыпIэ къэзыгъэгъу­нэрэ «Грачонок» зыфиIорэм «ТекIоныгъэм идиктант» щатхыщт.

Ащ фытегъэпсыхьэгъэ площадкэхэр зэрэкъэралыгъоу щагъэпсыщтых. Шъугу къэдгъэ­кIыжьын, «ТекIоныгъэм идиктант» мы илъэсым Iоныгъом и 3-м зэхащэщт. ШIэжьым ыкIи щытхъум я Илъэс къыдыхэлъы­тэгъэ Iофтхьэбзэ шъхьаIэхэм мыр ахагъэхьагъ. БлэкIыгъэ илъэсым егъэпшагъэмэ, мыгъэ­рэ Iофтхьабзэм фэдэ пчъагъэкIэ нахьыбэу хэлэжьэщтых. Диктантым итхынкIэ площадкэ 7500-рэ къызэIуахынэу зэхэщакIохэм агъэхьазыры. Ахэр Урысыем ипсэупIэхэу нэбгырэ мини 5-м нахь мымакIэу зыдэсхэ пэпчъ къащызэIуахыщтых. Джащ фэдэу къэралыгъо 75-мэ Iофтхьабзэр ащыкIощт.

Мыщ хэлажьэ зышIоигъохэр проектэу диктантпобеды.рф зыфиIорэм иофициальнэ сайт зыщатхын алъэкIыщт. Джащ фэдэу «ТекIоныгъэм идиктант» хэлэжьагъэхэм электроннэ диплом къаратыщт. Минпросвещением иунашъокIэ апшъэрэ еджа­пIэм чIэхьанхэ хъумэ балл ин къэзыхьыгъэхэм ар афыхалъытэщт.

«ТекIоныгъэм идиктант» изы­фэгъэхьазырын ыуж тихьагъ. Мы уахътэм ехъулIэу Iофтхьабзэм хэлажьэ зышIоигъохэм ятхылъхэр къаIытэхых. НыбжьыкIэ гвардейцэхэр чанэу мыщ къыхэлажьэх, проектым фэгъэ­хьыгъэ къэбар зэрыт тхьапэхэр агъэхьазырых, ахэр республи­кэм ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм къащарагощэкIыщтых. Джащ фэдэу еджапIэр къэзыухынэу щытхэмкIэ мы Iофтхьабзэм мэхьанэшхо иI, сыда пIомэ апшъэрэ еджапIэм чIахьэхэ хъумэ, зэфэхьысыжь дэгъухэр зиIэхэм балл тедзэхэр къафа­лъы­тэщтых», — къыIуагъ Мые­къуапэ инароднэ депутатхэм я Совет идепутатэу Бэрзэдж Асыет.