АмалыкIэхэр къызIэкIэгъэхьэгъошIу афэхъунэу

ИлъэсыкIэ еджэгъоу къэблагъэрэм ипэгъокIэу Адыгеим ит гурыт еджапIэхэм ащыщэу 90-мэ лъэхъаным диштэрэ компьютер оборудование афащэ­фыгъ.


Федеральнэ проектэу «Цифровая образовательная среда» зыфиIорэм а Iофтхьабзэр къыдыхэлъытагъ. Зы еджапIэм ащ ипащэхэм апае ноутбуких, кIэлэегъаджэхэм Iоф рашIэнэу тIу ыкIи кIэлэеджакIохэр рырагъэджэнхэу класситIум ателъыта­гъэу ноутбук 30 фащэфыгъ. Ахэм «интерактивнэ» зыфаIорэм фэдэ доскитIу ыкIи принтерми, сканерми, ксероксми яIофшIэн зэдигъэцакIэу зы псэуалъэ ягъус.

— Ащ фэдэ оборудованием цифрэ амалэу уахътэм къыздихьыгъэ пстэур кIэлэеджакIохэм аIэкIэгъэхьэгъэн амал къеты. Ащ имызакъоу, кIэлэегъаджэу мы лъэныкъомкIэ езгъа­джэхэрэм ноутбукхэмрэ интерактивнэ доскэхэмрэ агъэфедэзэ урокхэр атынхэ алъэкIыщт, — къыщаIуагъ АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ.

Республикэ естественнэ-хьисап еджапIэм испециалистхэм муниципальнэ образованиехэм якоординаторэу мы проектым ипхырыщын фэгъэзагъэхэм, информатикэмкIэ кIэлэегъаджэхэм зэIукIэгъухэр адашIынхэу рагъэжьагъ. Ахэм оборудованиякIэм амалэу къытыхэрэм ащагъэгъуазэх, ягъэуцункIэ ыкIи язэтегъэуцонкIэ IэпыIэгъу афэхъух, зэрэбгъэфедэщтыр арагъашIэ.