ШышъхьэIум и 8-р — физкультурникым и Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Физкультурникым и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

Адыгеим ренэу ищытхъу чыжьэу агъэIугъ испортсмен шIагъохэмрэ испортивнэ гъэхъагъэхэмрэ. ТичIыпIэ­гъухэм урысые спортыр дунэе лъэгапIэхэм къызэращагъэлъагъорэм ыкIи спорт лъэпкъ зэфэшъхьафхэмкIэ тиреспубликэ урысые, дунэе зэнэкъокъухэр зэ­рэщыкIохэрэм тарэгушхо.

Анахьэу етIани тызгъэгушIорэр республикэм спортымкIэ игъэхъэгъэ инхэм цIыфхэр жъугъэу зыхэлэжьэхэрэ физкультурнэ движениер алъапсэу зэрэщытыр ары. Спортсмен цIэрыIо хъущтхэр гъэхьазырыгъэнхэмкIэ ищыкIэгъэ инфраструктурэри щыI. Физкультурэмрэ спортымрэ зисэнэхьат хъугъэхэм тызэрафэразэр къатIомэ тшIоигъу. Ахэр яIоф фэ­шъыпкъэх, щыIэкIэ-псэукIэ тэрэзым ныбжьыкIэхэр фэщэгъэнхэмкIэ афэлъэкIыщтыр зэкIэ ашIэ.

Ныбджэгъу лъапIэхэр, зэкIэми тышъуфэлъаIо псау­ныгъэ пытэ шъуиIэнэу, шъуимурад дахэхэр къыжъу­дэхъунхэу, джыри нахь гъэхъэгъэ инхэм шъуа­къыфэкIонэу!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политикэ партиеу «Единая Россия» зыфиIорэм и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет —Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожный