ЗыдэщыIэр агъэунэфы

Адыгеим ихэбзэухъумэкIо къулы­къухэм кIодыгъэу амыгъотыжьырэ Шульга Геннадий Петр ыкъор зыдэщыIэр агъэунэфы. Ар 1982-рэ илъэсым къэхъугъ, Джэджэ районым щэпсэу.

ЗэрагъэунэфыгъэмкIэ, Геннадий Шульга мы илъэсым мэкъуогъум и 25-м иунэ икIи, мы уахътэм ехъулIэу къыгъэзэжьыгъэп.

ИтеплъэкIэ илъэс 38 — 40-рэ ыныбжь. Ащ джэнэ шхъуантIэрэ гъон­чэндж лъэпэ пыупкIыгъэмрэ щыгъыгъэх.

Шульга Геннадий зыдэщыIэм щыгъуазэ щыIэмэ полицием ителефон номерхэу (87779) 59-41-00-м, 8-961-819-56-50-м е 02-м шъукъытеу.

НэкIубгъор зыгъэхьазырыгъэр КIарэ Фатим.