Гъогум ишIын пэIухьанэу

Автомобиль гъогухэм яшIын ыкIи ягъэцэ­кIэ­жьын Адыгеим ипащэхэм лъэшэу анаIэ тет. АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат лъэпкъ проектым къыщыдэлъытагъэхэм ягъэцэкIэнкIэ пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр къыгъэуцугъэх.

Федеральнэ ыкIи республикэ хэбзэ органхэмрэ Адыгеим илIыкIоу УФ-м и Къэралыгъо Думэ щыIэхэмрэ зэгурыIоу Iоф зэрэзэдашIэрэм ишIуагъэкIэ ахэр игъом пхырыщы­гъэхэ мэхъу.

Мары депутатэу Владислав Резник иIэпыIэгъукIэ, кIэлэ­еджакIохэм шхын стыр аIэкIэгъэхьэгъэным пэIуагъэхьанэу сомэ миллион 602-рэ Адыгеим къыфатIупщынэу блэкIыгъэ тхьамафэм, бэдзэогъум и 30-м, УФ-м и Правительствэ унашъо ыштагъ.

Джащ фэдэу Черниговскэм икIэу Тыгъэмыпс кIорэ автомобиль гъогоу Мыекъопэ районыр зэпызычырэм ишIын пае сомэ миллион 500 къатIупщынэуи шышъхьэIум и 6-м рихъухьагъ. УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ бюджет ахъщэр зыдэкIощтым игъэнэфэнкIэ и Комиссие ипредложение ар къыпкъырыкIыгъ, Владислав Резник мыщ дэжьыми IэпыIэгъу хъугъэ.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, ­лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ автомобиль гъогухэр» зыфи­Iорэм къыщыдэлъытагъэхэм ягъэцэкIэнкIэ пэрытныгъэр зы­Iыгъ субъектипшIым Адыгеир ащыщ. Мы проектым ишIуагъэкIэ гъогу псэолъэ 46-рэ, ар кило­метрэ 35,8-рэ мэхъу, рес­публикэм щагъэцэкIэжьыщт.

Ащ пэIухьащт сомэ миллион 491-м щыщэу сомэ миллион 331-р — федеральнэ, сомэ миллиони 160-р — республикэ бюджетхэм къахэхыгъ.

Ащ фэдэу ахъщэ тедзэ ти­шъолъыр къыфэкIоным пае нахьыпэкIэ къыратыгъэр зи­щыкIагъэм пэIугъэхьэгъэным, лъэпкъ проектым къыщыдэ­лъы­тагъэхэм къэгъэлъэгъонэу ащыгъэнэфагъэхэм акIэгъэхьэгъэным ахэм афэгъэзагъэхэр лъэ­­шэу пылъыгъэх. Гъогоу агъэцэ­кIэжьыхэрэми IофшIэнхэр зэращызэшIуахыхэрэм лъэплъэх.

— 2024-рэ илъэсым нэс гъо­гухэм атегъэуагъэр нахь макIэ хъунэу, язытет нахьышIоу, хъу­гъэ-шIагъэу атехъухьэрэм ипчъа­гъэ къыщыкIэнэу типшъэрылъ. ГъогурыкIоныр щынэгъончъэ хъуным тэркIэ мэхьанэшхо иI. Транспорт инфраструктурэ дэгъур республикэм иэкономикэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэм, инвестициеу къыхалъхьэрэр на­хьыбэ хъуным афэIорышIэ, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

АР-м и ЛIышъхьэ
ипресс-къулыкъу