Красногвардейскэ районым апэрэу къыщызэIуахыщт

Лъэпкъ проектэу «Культура» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу апэрэ модельнэ тхылъеджапIэ Красногвардейскэ районым щагъэпсыщт.

Пшъэрылъ шъхьаIэр ныбжьыкIэхэми, зыныбжь хэкIотагъэхэми тхылъеджэнымкIэ яшIоигъоныгъэхэр зыщыпхыращын алъэ­кIыщт чIыпIэ афызэхэщэгъэныр ары.

— Мы уахътэм хэушъхьафыкIыгъэ дизайн-проектым тетэу къуаджэу Хьатикъуае дэт тхылъеджапIэм гъэцэкIэжьын IофшIэнхэу щызэрахьэхэрэр ыкIэм фэкIуагъэх. МебелыкIэ къащагъ, тхылъ фондым хагъахъо, — къытыгъ район администрацием ипресс-къулыкъу.

Библиотечнэ системэм хэхъо­ныгъэ ышIынымкIэ Адыгеим Iофтхьэбзабэ щызэрахьэ. 2020-рэ илъэсым чъэпыогъум и 5 — 10-м Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ тхылъеджапIэ щыкIощт Урысые научнэ-практическэ конференциеу «Библиотечные фонды: проблемы и решения» зыфиIорэм ащ щытегущыIэщтых. Ащ икIэщакIох Урысые лъэпкъ тхылъеджапIэр ыкIи Урысые библиотечнэ ассоциациер (мыгъэ ыныбжь илъэси 125-рэ мэхъу).

Адыгэ Республикэм икъэралыгъо программэу «Культурэм хэхъоныгъэ ышIыныр» зыфи­Iорэм, Адыгеим къэралыгъо мэхьанэ иIэ зыхъугъэр илъэси 100 зэрэхъурэм афэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэу зэхащэхэрэм мы конференциер къыдыхэлъытагъ.

НэкIубгъор
зыгъэхьазырыгъэр
Iэшъынэ Сусан.