Компенсацие къаIахыжьынэу фитыныгъэ къаратыгъ

УФ-м IофшIэнымкIэ ыкIи цIыфхэр социальнэу къэухъумэгъэнхэмкIэ и Ми­нистерствэ компаниехэм социальнэ страхованиемкIэ Фондым взносэу фа­гъакIорэм къыхэхыгъэ компенсацие къызфатыжьыщт Iофтхьабзэхэм яспискэ мы илъэсым зыригъэушъомбгъугъ.

Ащ ипащэу Антон Котяковым къызэриIуагъэмкIэ, зэпахырэ узым ущызыухъумэрэ пкъыгъохэм якъэщэфын, цIыфэу Iоф ащызышIэхэрэм вирусыр къяолIагъэмэ зэрауплъэ­кIухэрэм атырагъэкIуа­дэхэрэм страхованиемкIэ взносхэм къахэхыгъэу компенсацие къа­Iахыжьынэу фитыныгъэ аратыгъ. Ар 2019-рэ илъэ­сым ытыгъэм ипроцент 20-м фэдизыщт.

Ахъщэр къызфатыжьыщтхэр гъэнэфагъэу спис­кэм итхагъэх. ГущыIэм пае, маскэхэр, респираторхэр, Iалъэхэр, вирусым ущызыухъумэрэ щыгъынхэр, цIыфым итемпера­турэ зэрашырэр къыщэфыгъэхэмэ, COVID-р къяо­лIагъэмэ лабораторием щиуплъэкIугъэмэ, ахэм апэIуигъэхьагъэм пае ком­пенсациер ыгъэпсын ылъэкIыщт.

ЛъэIу тхылъыр илъэсэу тызыхэтым ичъэпыогъу мазэ и 1-м шIомыкIэу со­циальнэ страхованиемкIэ Фондым IэкIэхьан фае.