Зэдэлэжьэныгъэр лъагъэкIотэщт

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Урысые кIэлэцIыкIу гупчэу «Орленок» зыфиIорэм игенеральнэ пащэу Александр Джеус тыгъуасэ зэIукIэгъу дыриIагъ.Ащ хэлэжьагъэх АР-м и Премьер-министрэ игуадзэу Наталья Широковар, АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу КIэрэщэ Анзаур, АКъУ-м ыкIи МКъТУ-м яректорхэу Мамый Даутэрэ Къуижъ Саидэрэ, кIэлэцIыкIу гупчэу «Орленкэм» ипащэ игуадзэу Василий Бабак.

Урысые кIэлэцIыкIу гупчэу «Орленкэр» зызэхащагъэр бэмышIэу илъэс 60 зэрэхъугъэм пае республикэм и ЛIышъхьэ лагерым ипащэрэ кIэлэегъа­джэ­хэмрэ афэлъэIуагъ яIофшIэн гъэхъагъэхэр щашIыхэзэ тапэкIи лъагъэкIотэнэу. Александр Джеус КъумпIыл Мурат рэзэ­ныгъэ гущыIэхэр къыпигъохы­жьыгъэх.

«Орленкэр» тикъэралыгъокIэ сыдигъуи сабыйхэм зызщагъэ­псэфырэ ыкIи япсауныгъэ зыщапсыхьэрэ гупчэ анахь дэгъоу щытыгъ ыкIи ащ фэдэу къэнэ­жьы. Тэ тызыфаер рес­публикэм исабыйхэр нахьыбэу къэралыгъом игъэпсэфыпIэ-зыгъэхъужьыпIэ пэрытхэм ащыдгъэIэнхэу ары. Ар кIэлэцIыкIухэми, ахэм янэ-ятэхэми ашIоигъу. Адыгеимрэ гупчэу «Орленкэмрэ» язэ­дэлэжьэныгъэ нэмыкI лъэныкъохэри къызэIуехых. КIэлэцIыкIухэм язы­гъэпсэфыгъо уахът­э изэхэщэнкIэ IофшIэкIэ амалэу шъуIэкIэлъ­хэм язэгъэшIэн къафэфедэщт тэ тикIэлэцIыкIу лагер­хэми», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Шъхьафэу игугъу къашIыгъ «Орленкэм» ипащэхэм яIэпыIэгъу ишIуагъэкIэ бэдзэогъу мазэм республикэм щыщ кIэлэцIыкIу 40-мэ ащ зызэрэщагъэпсэфы­гъэм, шышъхьэIу мазэм джыри 30 кIощт.

«Тигупчэ — хышIуцIэ Iушъо кIэлэцIыкIу лагерхэу къэралы­гъом щызэлъашIэхэрэм ащыщ ыкIи Адыгеим къикIырэ сабый­хэм сыдигъокIи тигуапэу тапэгъокIы. Адыгэ къэралыгъо университетым иреспубликэ естественнэ-хьисап еджапIэу илъэс 15 хъугъэу хьисап сменэ тизыгъэпсэфыпIэ щызэхэзыщэрэм зэфыщытыкIэ дэгъухэр дытиIэх. Мы учреждением ипащэхэм ягукъэкI ишIуагъэкIэ зыцIэ дунаим щыIугъэ математикхэр къетщэлIэнхэ ыкIи сэнаущыгъэ зыхэлъ кIэлэцIыкIухэу къэралыгъом ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм къарыкIыхэрэм Iофэу адатшIэрэр шэпхъакIэхэм атетщэн тлъэ­кIыгъ», — къыIотагъ Александр Джеус.

Джащ фэдэу гупчэм ипащэ игугъу къышIыгъ Дунэе кIэлэцIыкIу фестивалэу «Песенка года-2020» зыфиIорэм икIэух зэнэкъокъу лагерым зэрэщы­кIуагъэм. Лъэпкъ орэдымкIэ образцовэ ансамблэу «Куба­ночка» зыфиIоу Адыгеим икIыгъэм ащ дэгъоу зыкъыщигъэ­лъэгъуагъ ыкIи а I-рэ шъуашэм илауреат зэрэхъугъэмкIэ дипломыр къыщыдихыгъ.

КIэлэцIыкIухэм языгъэпсэ­фыгъо уахътэ изэхэщэнкIэ, сэнаущыгъэ зыхэлъхэм Iоф адэшIэгъэнымкIэ, IофшIэкIэ амалэу аIэкIэлъхэмкIэ зэдэгощэнхэмкIэ зэрэзэдэлажьэхэрэр лъы­гъэкIотэгъэным имэхьанэ зэрэ­иныр зэдэгущыIэгъум хэлэжьагъэхэм къыхагъэщыгъ.