ЕджэкIо пэрытхэм аIукIагъэх

ЗэIукIэгъум ыуж Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Урысые кIэлэцIыкIу гупчэу «Орленкэм» ипащэу Александр Джеусрэ сэнау­щыгъэ зыхэлъ кIэлэцIыкIухэм якъыхэгъэщынрэ IэпыIэгъу ягъэгъо­тыгъэ­нымрэкIэ шъолъыр гупчэу «Полярис-Адыгея» зыфиIорэм еблэгъагъэх.

ЗэдэгущыIэгъум хэлэжьагъэх кIэлэцIыкIухэу творческэ ыкIи спортивнэ зэнэкъокъухэм текIоныгъэ къащыдэзыхыгъэхэр, волонтерхэр, юнармием хэтхэр, общественнэ организациехэм чанэу закъыщызгъэлъагъохэрэр.

ЗэIукIэгъум ыпэкIэ хьакIэхэм зэрагъэлъэгъугъ мобильнэ лабораториеу шъолъыр гупчэу «Полярис» зыфиIорэм илъэIукIэ ашIыгъэр ыкIи зыфэдэ къэ­мы­хъу­гъэр. Гупчэу «ПолярисАдыгея» зыфиIорэм ипащэу Роман Чумаковым къызэриIуагъэмкIэ, автомобилыр зытегъэ­псыхьагъэр республикэм икъа­лэхэмрэ ирайонхэмрэ дэкIыгъо егъэджэнхэр ащызэхэщэгъэнхэр ары. Тыгъэм ифабэкIэ Iоф зы­шIэрэ батареехэм къатырэ элек­тричествэр, метеостанциер, псыр мыщ итых. ФизикэмкIэ, химиемкIэ, биологиемкIэ, тыкъэзыуцухьэрэ дунаимкIэ, хьисапымкIэ ыкIи компьютернэ шIэныгъэ­хэмкIэ ушэтынхэр, практическэ егъэджэнхэр зэрэпшIыщтхэ обо­рудованиемкIэ лабораториер зэтебгъэпсыхьан плъэкIыщт.

Нэужым республикэм и ЛIы­шъхьэрэ гупчэм ипащэрэ сабыйхэм зэдэгущыIэгъу адашIыгъ. Ар къызэIуихызэ КъумпIыл Му­рат къыхигъэщыгъ къекIолIагъэ пэпчъ республикэм ныбжьыкIэу щыпсэухэрэмкIэ анахь дэгъухэм зэращыщыр, еджэным, творчествэм, общественнэ IофшIэным, спортым алъэныкъокIэ гъэхъагъэхэр зэряIэхэр. Мыхэм ахэ-
тых зыкI къэралыгъо ушэтыным предмет зэфэшъхьафхэмкIэ балли 100 къэзыхьыгъэ нэбгырэ 12.

Джащ фэдэу къыхигъэщыгъ Адыгеим ипащэхэм пшъэрылъ зэрэзыфагъэуцужьырэр къэлэ еджапIэхэми, къуаджэхэм адэт­хэми егъэджэн IофшIэныр зэ­фэдэу шэпхъэ лъагэхэм атетэу ащызэхэщэгъэнхэр.

«Гъэхъагъэу шъуиIэхэм та­рэгушхо. ЫкIи тызыпылъыр еджакIо пэпчъ лъэкIэу иIэр къызэIуихынымкIэ амалэу тиIэ пстэури етхьылIэныр ары. ­Адыгеим технопаркэу «Кван­ториум» зыфиIорэр къыщызэ­Iутхыгъ, «хэхъоныгъэм ичIыпIэхэр» еджапIэхэм ащызэхащэх, сэнаущыгъэ зыхэлъхэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэнымкIэ лъэхъаным диштэрэ гупчэу «Полярис-Адыгея» зыфи­Iорэм Iоф ешIэ, хьисап еджапIэми гъэхъагъэхэр иIэх. ­Лъэпкъ проектэу «Гъэсэныгъэм» къыхиубытэу мылъку ин хэтэлъхьэ шIэныгъэм изэгъэгъотын анахь шэпхъэшIухэм анэгъэсыгъэным. Лъэныкъо хэушъхьафыкIыгъ еджапIэхэм Iоф ащызышIэщт кIэлэегъаджэхэм ягъэхьазырын, ахэм яшIэныгъэхэм ахэгъэхъогъэныр», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Волонтерхэу узэу къежьэгъа­кIэм зызщиушъомбгъурэ лъэ­хъаным IэпыIэгъу щыкIэхэрэм языгъэгъотыгъэхэм, шхынхэр, уц Iэзэгъухэр афэзыщэщты­гъэхэм лIышъхьэм хэушъхьа­фыкIыгъэу рэзэныгъэ гущыIэхэр афигъэзагъэх.

Джащ фэдэу КъумпIыл Мурат къызэрэугъоигъэхэм агу къы­гъэкIыжьыгъ ныбжьыкIэ пэ­рытхэм зэдэгущыIэгъу зыща­фэхъу­хэрэ Iофтхьабзэхэр шъо­лъырым зэрэщызэхащэхэрэр. Ащ фэдэу щыт илъэс къэс зэхащэрэ «Фыщтыр», ащ ныбжьыкIэхэм ягукъэкIхэр къыщыра­Iо­тыкIых, республикэм иминис­тер­ствэхэм япащэхэм ахэр яIоф­шIэн щагъэфедэжьых.
Ащ анэмыкIэу АР-м и ЛIы­шъхьэ республикэмрэ кIэлэцIыкIу зыгъэпсэфыпIэ гупчэу «Орленкэмрэ» язэдэлэжьэныгъэ къыщыуцугъ. ЕджапIэхэм яеджэ­кIо анахь дэгъухэр ары гупчэм зэрэкIощтхэ путевкэхэр зэратыхэрэр. Нэбгырэ 40-мэ загъэ­псэфыгъах, джыри 27-рэ агъэ­кIонэу агъэнафэщтыгъ, ау, гуп­чэм ипащэ иунашъокIэ, рес­публикэм джыри чIыпIи 10 къы­ратыгъ.

«Джыри зэ тхьауегъэпсэу ес­Iонэу сыфай Александр Василий ыкъор Адыгеим къызэ­реблэгъагъэм, шIуагъэ къытэу ты­зэрэзэдэлажьэрэм, респуб­ликэм ынаIэ къызэрэтетым апае», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

КIэлэцIыкIухэм ягъэсэныгъэрэ ясэнаущыгъэ ихэгъэхъонрэ зэрапылъым пае Александр Джеуси Адыгеим и ЛIышъхьэ рэзэныгъэ гущыIэхэр къыфи­гъэзагъэх. Джащ фэдэу «Полярисым» къыщызэрэугъоигъэ сабыйхэм афэдэхэр зэрапIу­гъэхэм пае янэ-ятэхэми зэра­фэразэр ащ къыхигъэщыгъ, кIэ­лэцIыкIухэми зафигъэзагъ.

«Еджэным ылъэныкъокIэ, общественнэ IофшIэнымкIэ гъэ­хъагъэхэр шъуиIэх. Адыгэ Рес­публикэм имызакъоу Урысые Федерациеми ыцIэ чыжьэу жъу­гъэIуным тыщэгугъы. Мыщ къекIолIагъэхэ пстэуми «Орленкэм» ипутевкэхэр анэсы­гъэхэу щытэп. Арышъ, еджапIэм къычIэкIыгъэхэу балли 100 къэ­зыхьыгъэхэр мэфэ заулэрэ щы­Iэнхэу тигупчэ къезгъэблагъэхэ сшIоигъу ащ зыфэжъугъэнэIо­сэным, нэмыкI кIэлэцIыкIухэу къэралыгъом ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм къарыкIыгъэхэм гъэ­хъагъэу шъушIыгъэхэм шъуазэ­рэнэсыгъэм фэгъэхьыгъэу къа­фэшъуIотэнэу», — къыIуагъ Александр Джеус.

Нэужым упчIэу яIэхэр кIэлэцIыкIухэм хьакIэхэм аратыгъ. Гъэсэныгъэм, спортым, творчествэм ахэр афэгъэхьыгъагъэх. КъумпIыл Мурат сабыйхэм афэрэзагъ еджэным зэрэфаблэхэрэм ыкIи шIэныгъакIэхэр агъотыным зэрэпылъхэм апае.

Джащ фэдэу я 22-рэ мые­къопэ гимназием къычIэкIыгъэу Нэныжъ Пщымафэ хьисапымкIэ урысые олимпиадэм шIу­хьафтын къызэрэщихьыгъэмкIэ дипломыр республикэм и ЛIы­шъхьэ ритыжьыгъ.

ХьакIэхэм гупчэу «ПолярисАдыгея» зыфиIорэм иIофшIэн кIэухым зыфагъэнэIосагъ. Джырэ уахътэм пэIудзыгъэ шIыкIэкIэ ар мэлажьэ: еджакIохэм зэпэчыжьэ егъэджэнхэр, зэдэгущыIэгъухэр адашIых. Урысыем икъэлэ зэфэшъхьафхэм, IэкIыбым яшIэныгъэлэжьхэр ахэм къахагъэлажьэх.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу
Сурэтхэр А. Гусевым тыри­хыгъэх.