Адыгеир хэлэжьэщт

Непэ федеральнэ Кадастрэ палатэм урысые экологическэ Iофтхьабзэшхо зэхещэ. Ащ Адыгэ Республикэм и Кадастрэ палатэ иIофышIэхэр ыкIи волонтерхэр хэлэжьэщтых.

Iофтхьабзэм имурад шъхьаIэр чIыопс къэкIуапIэхэр къызэтегъэнэгъэнхэр ыкIи тыкъэзыуцу­хьэрэ дунаим икъэгъэгъунэн гъэпытэгъэныр ары.

Псыхъоу Шъхьэгуащэ инэпкъ уцышъо щыратэкъугъэ хэкIыр Iофтхьабзэм хэлэжьэщтхэм къау­гъоищт — кIэшIэгъэ лъэмыджым къыщегъэжьагъэу урамэу Школьнэм нэс (МЧС-м ирайон). ХэкIыр зэхадзынышъ, къызыщыдагъэ­кIыжьыщтым арагъэщэщт.

— Псыхъоу Шъхьэгуащэ инэпкъ Iушъо къэлэдэсхэм анахь зызыщагъэпсэфырэ чIыпIэхэм ащыщ. Мыекъуапэ къабзэу ыкIи зэIухыгъэу пстэуми алъэгъумэ ашIоигъу. Тыкъэзыуцухьэрэ дунаир къэухъумэгъэным мы экологическэ Iофтхьабзэр фэIорышIэщт, — къыIуагъ респуб­ликэм и Кадастрэ палатэ ипащэу ХъокIо Аюбэ.

Iофтхьабзэу «Сохраним родной край» зыфиIорэм хэлэжьэнэу шIоигъоныгъэ зиIэ пстэури къы­рагъэблагъэх. Iофтхьабзэр сыхьатыр 16-м къыщегъэжьа­гъэу 18-м нэс кIощт. Волонтерхэм ящыкIэгъэщт Iэмэ-псымэхэр аратыщтых. Шъхьэгуащэ телъ кIэшIэгъэ лъэмыджым дэжь сыхьатыр 15.30-м щызэрэугъоищтых.