ШIагъэм нахьи щыкIагъэр нахьыб

БлэкIыгъэ 2019-рэ илъэсым ибэдзэогъу мазэ ыкIэм АР-м и Парламент зэхэсыгъоу иIагъэм цIыфым зиягъэ езгъэкIырэ уц шIоеу амброзием игъэкIодын нахь чанэу дэлэжьэнхэу къызщиIорэ джэпсалъэу республикэ къэралыгъо ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэ хэбзэ къулыкъухэм, зэкIэ цIыфэу исхэм афэгъэзагъэр щаштэгъагъ.

Нэужым ар гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм зыщагъэгъозэнэу Парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ ащ игуа­дзэу Шъэо Аскэррэ муниципальнэ образованиехэр къакIухьагъэх, алъэгъугъэр зэхэсыгъохэм ащызэфахьысыжьыгъ, щыкIагъэ­хэм атегущыIагъэх.

Мыгъи а IофшIэныр лъагъэ­кIотагъ. Джыдэдэм амброзием иуахът, игъэкIодын ыуж уимы­хьэмэ, зиушъомбгъущт. Парламентым ипресс-къулыкъу тызэрэщигъэгъозагъэмкIэ, Красногвардейскэ районымкIэ — Садовэ, Еленовскэ ыкIи Белосельскэ, Шэуджэн районымкIэ — Дукмасовскэ, Заревскэ ыкIи Хьакурынэхьэблэ псэупIэ койхэр ары зыдэщыIагъэхэр. Ахэм АР-м мэкъу-мэщымкIэ Министерствэм испециалистхэр, уц шIоим пэшIуе­кIогъэным фэгъэзэгъэ межведомственнэ комиссием хэтхэр, Россельхознадзорым Къыблэ шъолъырымкIэ имежрегиональнэ ГъэIорышIапIэ илIыкIохэр, нэмыкIхэр ягъусагъэх.

Красногвардейскэ районым имэкъумэщ хъызмэтшIапIэхэм яхьасэхэмрэ псэупIэхэмрэ апэу къызщыуцугъэхэр. ГъэрекIо Iофыр зытетыгъэм мыгъи зэрэтекIырэ щыIэп. Уц шIоим игъэ­кIодынкIэ зэшIохыгъэхэр яIэми, щыкIагъэхэр джыри зэрэбэхэр, зы мафэкIэ ахэр дэгъэзыжьыгъэ зэрэмыхъущтыр Парламентым ипащэхэм къыхагъэщыгъ. Санитарнэ шапхъэхэр зымыгъэцакIэхэу, уц шIоим зызэриу­шъомбгъурэр Iэпэдэлэл зышIыгъэхэм пхъашэу пшъэдэкIыжь ябгъэхьынэу, тазыр ябгъэтынэу зэратефэрэри къыкIагъэтхъыгъ. ЧIыгоу алэжьыхэрэм карантин шапхъэхэр затыралъхьэхэкIэ, илъэсищым лэжьыгъэ къарахы­жьын алъэкIыщтэп, амброзием игъэкIодын фытегъэпсыхьэгъэ IофшIэнхэр ащызэшIуахынхэ фаеу хъущт.

— ХъызмэтшIэпIэ зытIу горэм ащ фэдэу пшъэдэкIыжь ябгъэ­хьымэ адрэхэми къагурыIощт. Сыда пIомэ район пащэхэмрэ уц шIойхэм ябэнын фэе къулыкъухэмрэ япшъэрылъхэр икъу фэдизэу зэрамыгъэцакIэхэрэм къыхэкIэу Iофхэр зыпарэкIи нахьышIу зэрэмыхъухэрэр нафэ, — къыIуагъ Владимир Нарожнэм.

Парламентым и Тхьаматэ игуадзэу Шъэо Аскэр уц шIойхэм ягъэкIодынкIэ шапхъэхэр зымыгъэцакIэхэрэм пшъэдэкIыжь ягъэхьыгъэным фэгъэхьыгъэ республикэ хэбзэгъэуцугъэм амалэу къытыхэрэр пащэхэм джыри икъоу зэрамыгъэфедэ­хэрэр къыхигъэщыгъ. Законэу 2018-рэ илъэсым ишэкIогъу мазэ къыщыублагъэу кIуачIэ зиIэм къыщыдэлъытагъэхэм ар игъэкIотыгъэу къатегущыIагъ.

— Амброзием зэрарэу къы­хьырэр бэ, — къыIуагъ ащ. —Тыкъэзыуцухьэрэ дунаир зэриушIоирэм, чIыгум изытет нахь дэи зэришIырэм имызакъоу, лъэшэу цIыфым ипсауныгъэ зэщегъакъо. Арышъ, амброзием игъэкIодын нахь чанэу зэкIэми ыуж титын, Iофэу хэт ышIэрэми нахьыбэу федэ къызэрихьыщтым тыпылъын фае. ЩыкIагъэу къы­хэгъэщыгъэ хъугъэхэр елбэтэу дэгъэзыжьыгъэнхэр шIокI зимы­Iэ Iоф. Уц шIоир гъэкIоды­гъэным пае джыри шIэгъэн фаер бэ.

Район администрацием ипащэу Гъубжьэкъо Темури мэкъу­мэщымкIэ ГъэIорышIапIэм ипащэу Борэн Азамати Iофхэм язытет зэрэдэим къыдырагъэштагъ. Ау ахэм къызэраIорэмкIэ, санитарнэ шапхъэхэр зымыгъэцакIэхэрэм пшъэдэкIыжь ягъэхьыгъэным фэгъэхьыгъэ законым фитыныгъэу къаритырэр зэрэмакIэм фэшI икъоу ащкIэ япшъэрылъхэр гъэцэкIагъэхэ хъурэп. Арэу щытми, щыкIагъэу къыхагъэщыгъэхэм ядэгъэзыжьын ынаIэ тетынэу, зимысагъэ хэлъхэм пшъэдэкIыжь ахьынэу районым ипащэ къыгъэгугъагъэх.

Нэужым Шэуджэн районым игубгъохэмрэ ипсэупIэхэмрэ ащыIагъэх. Парламентым ипресс-къулыкъу тызэрэщигъэгъозагъэмкIэ, ащ щалъэгъугъэр нэмыкI шъыпкъ. Амброзием пэшIуекIогъэным ылъэныкъокIэ гъэрекIо щыкIагъэу къыхагъэщыгъагъэхэр зэкIэри дагъэзыжьыгъэх. ЧIыгу гектар пчъагъэ къызакIухьэм, зы чIыпIэ закъу уц шIоим икошэ заулэ зыщалъэгъугъэр. Ари псэупIэ кой администрацием ипащэ аригъэупкIэнэу гущыIэ къаритыгъ.

ЧIыгулэжьыным пылъ шэпхъэ пстэури мы муниципальнэ обра­зованием къызэрэщыдалъытэ­рэр, хьасэхэр зэрэкъабзэхэр Владимир Нарожнэмрэ Шъэо Аскэррэ къыхагъэщыгъ. КъызэраIуагъэмкIэ, районхэм ащалъэ­гъугъэр зыщызэфахьысыжьыщт ыкIи щыкIагъэхэм ядэгъэзы­жьынкIэ шIэгъэн фаехэр зыщагъэнэфэщтхэ зэхэсыгъор нахь кIасэу зэхащэщт.

ХЪУТ Нэфсэт.