УплъэкIун зэIукIэгъухэр

«Кубань» Краснодар — «АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ — 36:31.
ШышъхьэIум и 1-м ныбджэгъу ешIэгъур Лэбапэ щыкIуагъ.

Командэхэм 2020 — 2021-рэ илъэс зэнэкъокъум зыфагъэхьазыры. Гандбол клубэу «Адыифым» ипащэу Къудайнэт Мэджыдэ зэрилъытэрэмкIэ, тиешIакIохэм яIэпэIэсэныгъэ хэпшIыкIэу хагъахъо. БэмышIэу къырагъэблэгъагъэхэри, нахьыпэкIэ тикомандэ хэхьа­гъэхэри гуетыныгъэ ахэлъэу зэIукIэгъум хэлэжьагъэх.

Дарья Богдановам гъогогъуи 6, Ирина Клименкэм 5, Галина Измайловам 5 «Кубань» икъэлапчъэ Iэгуаор дадзагъ.

ТшIогъэшIэгъонэу къахэтэгъэщы илъэс 17 зыныбжь къэлэпчъэIутэу Ю. Скнарь. ТIогъогогъо ащ хъагъэм Iэгуаор дидзагъ.

Алина Морозовар, Кобл Зурыет, Диана Казихановар дэгъоу зэрешIэщтхэм пылъхэу бэрэ апэкIэ илъыщтыгъэх.

«Кубань» ыкIи «Адыиф» бэдзэогъум иаужырэ мафэхэм уплъэ­кIун-ныбджэгъу зэIукIэгъоу зэдыряIагъэр Краснодар иешIакIохэм ахьыгъ, пчъагъэр – 36:31-рэ.

«Адыифым» 2020 – 2021-рэ илъэс зэнэкъокъур шышъхьэIум и 23-м ригъэжьэщт, «Астраханочка» Астрахань Мыекъуапэ щыIукIэщт. ШышъхьэIум и 27-м «Адыифыр» «Динамо» Волгоград Мыекъуапэ щыдешIэщт.