ИIэнатIэ къыгъэтIылъыгъ

Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу Александр Наролиным ежь ишIоигъо­ныгъэкIэ иIэнатIэ къыгъэтIы­лъыгъ нэмыкI IофшIапIэ зэрэ­Iухьэрэм ыпкъ къикIэу. Ащ фэгъэхьыгъэ унашъом АР-м и ЛIышъхьэ шышъхьэIум и 4-м кIэтхэжьыгъ.

ЗэIукIэгъум илъэхъан КъумпIыл Мурат Александр Наролиным рэзэныгъэ гущыIэхэр фигъэзагъэх республикэм ихэхъоныгъэкIэ Iофэу зэшIуихыгъэм пае ыкIи зызфигъэзэщт лъэныкъоми гъэхъагъэхэр щишIынхэу фэлъэIуагъ.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, Александр Наролиным 2017-рэ ­илъэсым къыщыублагъэу АР-м иминистрэхэм я Кабинет пэщэныгъэ дызэрихьагъ. А уахътэм шъолъырым игъэцэкIэкIо хабзэ, ежь премьер-министрэм игу­къэкIкIэ республикэм ыпашъхьэ къэуцурэ Iофыгъохэу мэхьанэшхо зиIабэ зэшIохыгъэ хъугъэ, Адыгеим иминистрэхэм я Ка­бинетрэ къэралыгъо хабзэм икъулыкъу зэфэшъхьафхэмрэ азыфагу шIуагъэ къэзытырэ зэ­дэлэжьэныгъэ зэтырагъэпсы­хьагъ.

«Iофым акъылыгъэ ин ыкIи пшъэдэкIыжь хэлъэу укъызэ­ре­кIолIагъэм, зэхэщэн Iофыгъохэр къызэрэбдэхъухэрэм яхьатыркIэ республикэм гъэIорышIэным ылъэныкъокIэ шIуагъэ къэзы­тырэ шIыкIэхэр щыхэхыгъэ, лъэпкъ проектхэмкIэ, УФ-м икъэралыгъо программэхэмкIэ чэзыу-чэзыоу пшъэрылъхэр щызэшIохыгъэ мэхъух. Республикэр инвестициехэмкIэ хъопсагъо хъуным, экономикэм, мэкъу-мэщым, къо­джэ псэупIэхэм, гъогу псэо­лъэшIыным, псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым хэхъоныгъэ ягъэ­шIыгъэным алъэныкъокIэ джащ фэдэу Iофышхо зэшIохыгъэ хъугъэ. Социальнэ программэхэм атегъэпсыхьагъэу пшъэ­рылъыбэ къэуцущтыгъ. О пшъхьэ­кIэ ухэлажьэзэ Адыгеим дунэе ыкIи урысые форум пчъагъэмэ закъыщигъэлъэгъуагъ, шъолъырым иэкономикэкIэ федэ хъущт зэзэгъыныгъэхэр щыIэхэ хъу­гъэх. Республикэм ыпашъхьэкIэ амалыкIэхэр къэзытыщтэу со­циальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ­хэм атегъэпсыхьэгъэ программэ шъхьафымкIэ мы илъэсхэр егъэжьэпIагъэх. Мы IофшIэнми уиIахьышIу хэлъ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ ицыхьэ телъэу къыхигъэщыгъ Александр Наролиным гъэхъагъэу ышIы­гъэхэр, IофшIэкIэ амалэу къыгъэлъэгъуагъэхэр яIэубы­тыпIэу АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр ыпэкIи про­ектыкIэхэм зэрахэлэжьэщтхэр, республикэм хахъо зэрэфашIыщтыр.

АР-м и ЛIышъхьэ
ипресс-къулыкъу