А. Дзюба, С. Азмун, Е. Луценко

Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзэхэрэр футбол ешIэ­гъухэм сыдигъуи къащыхагъэщых, щытхъур афаIо.

2019 — 2020-рэ илъэс зэнэ­къокъоу Урысыем футболымкIэ иапшъэрэ куп щыкIуагъэм къэлапчъэм Iэгуаор анахьыбэрэ дэзыдзагъэхэр къыщыхагъэщы­гъэх. Дышъэр къыдэзыхыгъэ «Зенит» Санкт-Петербург иешIакIохэу Артем Дзюба ыкIи Сердар Азмун апэрэ чIыпIитIур ахьыгъ.

А. Дзюбэ гъогогъу 17 хъагъэм Iэгуаор дидзагъ. С. Азмуни гъогогъу 17 къэлапчъэм Iэгуаор дидзагъ. Зэнэкъокъум изэхэща­кIохэм А. Дзюбэ апэрэ чIыпIэм агъэуцугъ. КъызэралъытагъэмкIэ, 17-м щыщэу 6-р пенальтикIэ Артем Дзюбэ къэлапчъэм Iэ­гуаор дидзагъ.

Европэм ифутбол командэхэм зэфэхьысыжьхэр ашIыхэ зыхъу­кIэ, пенальтикIэ Iэгуаор дэзы­дзагъэр апэрэ чIыпIэм агъэуцу­рэп. Арэу щытми, Урысыем фут­бо- лым­кIэ изэнэкъокъу изэхэщакIо- хэм хэушъхьафыкIыгъэ унашъо ашIи, А. Дзюбэ апэрэ хъугъэ.

— Апэрэ чIыпIитIур «Зенит» иешIакIохэм зэрахьыгъэр тигуапэ, — къыIуагъ трененр шъхьаIэу Сергей Семак. — Тэ анахьэу къыхэдгъэщыгъэр «Зенит» Урысыем изэнэкъокъу апэрэ чIыпIэр къызэрэщыдихыгъэр ары.

«Арсенал» Тула иешIакIоу Евгений Луценкэм гъогогъу 15 къэлапчъэм Iэгуаор дидзагъ, ащ ящэнэрэ чIыпIэр ыхьыгъ.

Зэгъэпшэнхэр

Апшъэрэ купым хэт командэу «Рубин» Казань илъэс ешIэгъум зэкIэмкIи къэлапчъэм Iэгуаор зэрэдидзагъэр 18, «Уфа» Уфа — 22-рэ, «Ахмат» Грозный — 27-рэ, «Оренбург» Оренбург — 28-рэ, «Крылья Советов» Самара — 33-рэ.

«Зенит» иешIакIохэу Артем Дзюбэрэ Сердар Азмунрэ гъогогъу 34-рэ хъагъэм Iэгуаор дадзагъ. «Зенит» — 65-рэ.

Мыекъопэ «Зэкъошныгъэм» иешIакIэ къыхэдгъэщырэр ящэнэрэ чIыпIэр ятIонэрэ купэу «Къыблэм» къызэрэщыдихыгъэр ары.

Къэлапчъэм анахьыбэрэ Iэгуа­ор дэзыдзэгъэ командэр «Аланиер» ары — 54-рэ. «Волгарь» — 45-рэ, «Зэкъошныгъэм» гъогогъу 29-рэ къэлапчъэм Iэгуаор зэрэдидзагъэр — ар бэп. ЕшIэгъу 19 тикомандэ 2019 — 2020-рэ илъэс зэнэкъокъум иIагъэр. Ризван Ахмедхановым, Къонэ Амир, Делэкъо Аскэр, Антон Мамоновым, Тофик Кадимовым, нэмыкI­хэм къэлапчъэм Iэгуаор дадзагъ.

2020 — 2021-рэ илъэс зэнэкъо­къур шышъхьэIум и 9-м рагъэ­жьэщт. ТиешIакIохэм къэлапчъэм нахьыбэрэ Iэгуаор дадзэнэу, бэрэ тагъэгушIонэу афэтэIо.