АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ къеты

Нэбгырэ 35-рэ хэкIодагъ

2020-рэ илъэсым имэзихэу пыкIыгъэм Адыгэ Республикэм игъогухэм хъугъэ-шIэгъи 196-рэ къатехъухьагъ, ахэм нэбгырэ 35-рэ ахэкIодагъ, 229-мэ шъобжхэр атещагъэхэ хъугъэ.

Гъогухэм авариеу атехъухьэхэрэм япчъагъэ къе­Iыхыгъэу агъэунэфыгъ. Хъугъэ-шIагъэхэм япчъагъэ процент 11,7-кIэ, хэкIодагъэхэр — процент 20-кIэ, шъобж зытещагъэ хъугъэхэр — процент 14,8-кIэ нахь макIэ хъугъэх.

Гъогум къытехъухьэрэ хъугъэ-шIагъэхэу цIыфхэр зыхэкIуадэхэрэм нахьыбэрэмкIэ лъапсэ афэхъурэр машинэхэр зэрэзэутэкIыхэрэр ыкIи лъэсрыкIохэр гъогухэм зэрэтыраутыхэрэр ары. Федеральнэ автомобиль гъогухэм хъугъэ-шIэгъэ 56-рэ атехъухьагъ, ахэм нэбгырэ 17 ахэкIодагъ.

Водитель ешъуагъэхэм ялажьэкIэ аварие 23-рэ агъэунэфыгъ, ахэм нэбгыри 7 ахэкIодагъ, 22-мэ шъобж­хэр атещагъэхэ хъугъэ.

Ешъуагъэу автомобилыр зезыфэщтыгъэ водитель 696-рэ къаубытыгъ, ахэм ащыщэу зэрешъуагъэхэм къыхэкIэу ятIуанэу къаубытыгъэхэр 104-рэ мэхъух.

Сомэ мин 600 ашIуатыгъугъ

Интернетыр ыкIи сотовэ телефонхэр къызыфагъэфедэхэзэ гъэпцIагъэ зыхэлъ бзэджэшIагъэхэр Адыгеим щызэрахьэхэу бэрэ агъэунэ- фыгъ.

Адыгеим хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ къызэритыгъэмкIэ, блэкIыгъэ тхьамафэм телефон гъэпцIакIохэм гъогогъуи 8-рэ бзэджэшIагъэ зэрахьагъэу Адыгеим щагъэунэфыгъ, ахэм сомэ мин 600-м ехъу зэрар цIыфхэм арагъэшIыгъ.

ГущыIэм пае, Урысыем и МВД иотделэу Мыекъопэ районым щыIэм идежурнэ часть илъэс 49-рэ зы­ныбжь хъулъфыгъэр къафытеуи, зэрагъэпцIагъэр къариIуагъ. БзэджашIэм финанс организацием иIофышIэу хъулъфыгъэм гуригъэIуагъ ыкIи исчет илъ ахъщэр ратыгъу­кIын алъэкIынэу ыгъэщыни, щынэгъончъэу щыт счетыр къызэIуихын фаеу къыриIуагъ, ащ пае икартэ тетхэгъэ пчъагъэхэр къыригъэIуагъэх. Ащ ыуж хъулъфыгъэм икартэ илъыгъэ сомэ мини 130-р бзэджашIэм ритыгъукIыгъ.

Мы шIыкIэ дэдэмкIэ Мыекъуапэ ыкIи Мыекъопэ районым щыпсэухэрэ илъэс 66-рэ ыкIи 68-рэ зыныбжьхэр агъэделагъэх. ТIуми зэхэтэу сомэ мин 200-м ехъу гъэпцIакIохэм ашIуатыгъугъ.

Полицием макъэ къышъуегъэIу! ШъуимынэIуасэ горэ телефоным къытеоу, банкым къышъуитыгъэ картэм ипчъагъэхэр, пин-кодыр ешъуIонэу къызышъуи­IокIэ, шъудэмыгущыIэу жъугъэтIылъыжь. Джащ фэдэу ИнтернетымкIэ товар зыщэхэрэм шъуагъэделэн алъэ­кIыщт, арышъ ахэм заIужъугъакIэзэ, шъуащыщафэмэ нахьышIу.

Наркотикхэр къапкъырахыгъэх

БлэкIыгъэ тхьамафэм гъогогъуи 7-рэ хэбзэнчъэу наркотикыр къырагъэкIокIыгъэу Адыгеим иполицие икъулыкъушIэхэм агъэунэфыгъ. Хъугъэ-шIагъэхэр къызщыхъугъэхэр Мыекъуапэ, Тэхъутэмыкъое ыкIи Кощхьэблэ районхэр арых.


Мыекъопэ полицием иотдел иIофышIэхэр кIэлэ ныбжьыкIитIумэ наркотикыр хэбзэнчъэу къырагъэкIокIэу егуцэфагъэх. Мыекъуапэ ирайон цIыкIу горэм щыIэ чIыпIэм наркотикыр бзэджашIэхэм щагъэбылъызэ къаубытыгъэх.

Эксперт-криминалистхэм ушэтынэу ашIыгъэхэм къызэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, къапкъырахыгъэ щыхьагъэ­хэм наркотик лъэпкъэу «соль» зыфиIорэр арылъыгъ. КъулыкъушIэхэм зэрагъэунэфыгъэмкIэ, ныбжьыкIэхэм наркотикыр ИнтернетымкIэ къызIэкIагъахьэщтыгъэ, нэужым ар нахь лъапIэу ащэным фэшI Iахь-Iахьэу агощызэ, гъэбылъыпIэхэм ащагъэтIылъыщтыгъэ.

Ащ нэмыкIэу Мыекъуапэ и Къэралыгъо автоинспекцие икъулыкъушIэхэм автомобилыр къызагъэуцум, ащ исыгъэ хъулъфыгъэр лъэшэу зэрэгумэкIыщтыгъэм гу лъатагъ. Нэужым илъэс 40 зыныбжь хъулъфыгъэр къызалъыхъум кIэп гъэгъугъэ щыхьагъэр къыкъуагъо­тагъ.

Джащ фэдэу Урысыем и МВД наркотикхэр хэбзэнчъэу амыгъэзекIонхэм лъыплъэгъэнымкIэ имежмуниципальнэ отделэу «Кощхьабл» зыфиIорэм Iоф­тхьабзэу зэрихьагъэхэм къэгъэлъэгъонышIухэр къыкIэлъыкIуагъэх. УплъэкIунхэр ашIыхэзэ лъыхъуакIохэм районым щыпсэурэ хъулъфыгъэу илъэс 51-рэ зыныбжьым наркотик зыхэлъ уц гъэгъугъэр ищагу дэтыгъэ гъучI пкъыгъом щигъэбылъыгъэу къыхагъэщыгъ. Специалистхэм зэрагъэунэфыгъэмкIэ, грамми 100 къэзыщэчырэ наркотик лъэпкъыр «марихуанэу» къы­чIэкIыгъ.

Джащ фэдэу «марихуанэр» хэбзэнчъэу къезыгъэ­кIокIырэ Тэхъутэмыкъое районым щыпсэурэ хъулъфыгъэу илъэс 43-рэ зыныбжьыр къулыкъушIэхэм аубытыгъ.
Мы уахътэм ехъулIэу ахэм нэмыкI бзэджэшIагъэхэр зэрахьагъэхэмэ ауплъэкIух.

Полицием иIофышIэхэм зызэрафэжъугъэзэн шъулъэкIыщтыр

ЦIыфхэм хэбзэнчъэу къадэзекIуагъэхэмэ хэгъэгу кIоцI къулыкъум зыфагъэзэн зэралъэкIыщтымкIэ АР-м и МВД макъэ къегъэIу. Ахэм зэу ащыщ тхыгъэкIэ зафэбгъэзэныр. Мыщ фэдэ шIыкIэм тетэу ар щытын фае:

1. Письмэр зыфэптхырэ хэгъэгу кIоцI къулыкъум ыцIэ е зызфэбгъазэ пшIоигъо къулыкъушIэм ылъэ­къуацIэ, ыцIэ, ятацIэ е иIэнатIэ.
2. Ежь цIыфым ылъэкъуацIэ, ыцIэ, ятацIэ.
3. Джэуапыр къыздагъэхьыжьыщт почтовэ адресыр.
4. УиIапэкIадзэ ыкIи зыщыптхыгъэ мафэр.
5. ИщыкIагъэ хъумэ тхыгъэм техыгъэр (копия) ибгъэгъусэн плъэкIыщт.

Даоу къаIэкIахьэхэрэр зэкIэ атхых. Нэужым ахэм захаплъэхэкIэ уахътэу къафагъэуцугъэм къыриубытэу ар къэзытхыгъэм джэуапыр фагъэхьыжьы.

АР-м и МВД джыри зэ цIыфхэм закъыфегъазэ бзэджэшIагъэ зэрахьагъэу е хабзэр аукъуагъэу щыгъуазэхэмэ полицием икъулыкъушIэхэм макъэ арагъэ­Iунэу. Шъугу къэтэгъэкIыжьы, телефонымкIэ ыкIи Интернетым исайткIэ ОВД-м зыфэжъугъэзэн шъу­лъэ­кIыщт. Джащ фэдэу министерствэм иофициальнэ сайтэу «Для граждан» зыфиIорэм игъэкIотыгъэ къэбарыр ижъугъотэщт.

Къэзыгъэхьазырыгъэр КIАРЭ Фатим.