IэпыIэгъум щыкIэхэ хъущтэп

Лъэпкъ проектэу «Предпринимательствэ цIыкIумрэ гурытымрэ ыкIи унэе предприниматель IофшIэным пылъхэм къырахьыжьэрэ Iо­фы­гъохэмкIэ адэIэпыIэгъэныр» зыфиIорэм къыхиубытэу респуб­ли­кэм щызэшIуахыгъэм, джащ фэдэу коронавирусым илъэхъан Пре­зи­ден­тэу Владимир Путиным къыгъэуцугъэ пшъэрылъхэр гъэцэкIагъэ зэ­рэ­хъурэм мы мафэхэм министрэхэм я Кабинет иIэгъэ зэхэсыгъом щатегущыIагъэх.

Лъэпкъ проектыр шъолъырым зэрэщагъэцакIэрэм игугъу къы­шIыгъ АР-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ ими­нистрэу Геннадий Митрофа­новым. Ащ къыхиубытэу министерствэм ылъэныкъокIэ проекти 4 агъэцакIэ, мы илъэсымкIэ ахэм сомэ миллион 240-рэ апэIуагъэхьанэу телъытагъ. Гъэ­тхэпэ-мэкъуогъу мазэхэм ар зытефэхэрэм афатIупщыгъах.

«Шъолъырым ипредприни­мательхэм лъэпкъ проектым къызэрэхиубытэрэм имызакъоу узэу къежьагъэм ыпкъ къикIэу IэпыIэгъу тедзэу атефэрэри анэдгъэсыным гъэлъэшыгъэу тыпылъын фае. Ащ фэгъэзэгъэ министерствэр банкхэм, биз­несым пылъхэм, нэмыкIхэу ежьхэм яIоф къызэIузыхы зы­шIоигъохэм ащ пае нахь чанэу адэлэжьэн фае. ИщыкIэгъэ пстэури непэ тIэкIэлъ ыкIи ар гъэфедэгъэн фае IофшIэным къыкIетымыгъэчэу», — къы­Iуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

Геннадий Митрофановым къызэриIотагъэмкIэ, мы илъэсымкIэ лъэпкъ проектым къыхиубытэу агъэнафэ предпри­нимательствэ цIыкIумрэ гурытымрэ IэпыIэгъу зэрафэхъухэрэ шIыкIэхэм ахэгъэхъогъэныр, IэкIыбым дэгъэлэжьэгъэнхэр, шъолъыр шэс организациехэр ыкIи чIыфэт компание цIыкIухэр къыхэлажьэхэзэ кредит къэкIуапIэхэр къафызэIухыгъэнхэр ыкIи нэмыкIхэр.

«Лъэпкъ проектыр гъэцэкIагъэ мыхъуным ищынагъо къэуцурэп, Iофхэр игъом ыкIи зэ­рэдгъэнэфэгъагъэм тетэу зэшIотхыщтых», — къыIуагъ Ген­­надий Митрофановым.

Ащ тегъэпсыхьагъэу мы илъэ­сым шэс фондым джыри сомэ миллион 31,4-рэ хахъо фэхъуи, гъэфедагъэ хъугъэ. Мы пчъагъэр зэрэхэтэу Адыгэ Респуб­ликэм ишэс фонд бэдзэогъу мазэм и 1-м ехъулIэу сомэ миллиони 180-рэ мэхъу. Предпринимательствэ цIыкIумрэ гурытымрэ ахэхьэрэ субъект 28-мэ сомэ миллион 64-рэ уасэкIэ телъхьэ афэхъухи, сомэ миллиони 126-рэ хъурэ чIыфэ аратыгъ. Банки 4-мэ ялIыкIохэм задэгущыIэхэ нэуж шэс шIыкIэм тетэу предпринима­тельствэ цIыкIумрэ гурытымрэ мы илъэсымкIэ чIыфэу аратыщтым игъэнэфэн зэшIуахыгъ.

Лъэпкъ проектым къыхиубытэу мы илъэсымкIэ микрофинансированием телъытагъэу шъолъырым сомэ миллиони 131-рэ къыщыдалъытагъ, гъэтхэ­пэ мазэм ар зытефэрэм Iэ­кIагъэхьагъ.

Кредит цIыкIу тыным тегъэ­псыхьэгъэ компанием икIыгъэ мазэм икъихьагъу ехъулIэу ко­ронавирусым илъэхъан IэпыIэгъоу аригъэгъотын фаери къыдыхэлъытагъэу мылъкоу IэкIэлъыгъэр сомэ миллион 721-рэ. Мы илъэсым мэзи 6-у пыкIыгъэм ахъщэ IэпыIэгъу занкIэу зэратыгъэхэр предпринима­тельствэ цIыкIумрэ гурытымрэ апылъ субъект 80, пчъагъэмкIэ — сомэ миллион 209-рэ. Шъолъыр проектым къыхиубытэу предпринимательствэ цIыкIумрэ гурытымрэ апылъхэм къэралыгъо ыкIи муниципальнэ мылъкум хэхьэрэ объекти 186-м нэс бэджэндэу фэгъэ­кIотэныгъэкIэ агъэфедэ.

Бизнесым IэпыIэгъу егъэгъо­тыгъэнымкIэ зиIахьышхо къа­кIорэр 2019-рэ илъэсым къызэIуахыгъэу мысатыу органи­зациеу «Адыгэ Республикэм ипредпринимательствэ IэпыIэ-
гъу егъэгъотыгъэнымкIэ Гупчэр» ары, экспортымкIэ IэпыIэгъу къэзытырэ Гупчэми Iоф ешIэ.

Мы илъэсым имэзих гупчэу «Мой бизнес» зыфиIорэм зы къэгъэлъэгъон-ермэлыкърэ егъэ­джэным тегъэпсыхьэгъэ Iоф­тхьэ­бзэ 20-рэ зэхищагъэх, предпринимательствэ цIыкIумрэ гурытымрэ апылъхэу IэкIыбым дэлэжьэным тегъэпсыхьагъэхэм амал аратыгъ дунэе къэгъэлъэгъони 2-мэ, бизнесым тегъэпсыхьэгъэ зэIукIэгъуи 5-мэ ахэлэжьэнхэу. Мыхэм ащыщэу 3-р лъэныкъохэр зэфэкIожьы­хэзэ — Тыркуем, Казахстан ыкIи Белоруссием япхыгъэхэу.

Джырэ уахътэм урысые экспорт гупчэм ыпашъхьэкIэ экспорт зэзэгъыныгъэхэр къагъэшъыпкъэжьых. КъызэраIорэмкIэ, гъунапкъэхэм язэфэшIын джырэблагъэ агъэнафэрэп, ау зыхъукIэ, экспортым рапхырэ гугъапIэхэр пхыращынхэу щэгугъых.

Шъолъырым къыщашIырэр IэкIыбым щыIугъэкIыгъэнымкIэ гугъапIэу щыIэхэр къыхэ­гъэщыгъэнхэ, ахэр къызщытыгъэщт электрон гъэлъэгъуапIэ гъэпсыгъэн, республикэм ихъыз­мэтшIапIэхэм япроектхэмрэ язэзэгъыныгъэхэмрэ гъусэныгъэ адашIын зэрэфаем АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къакIигъэтхъыгъ.

ХэушъхьафыкIыгъэу пшъэ­рылъ къышIыгъ коронавирусым илъэхъан федеральнэ ыкIи шъолъыр IэпыIэгъумкIэ агъэ­нэфэгъэ пстэури агъэфедэн зэрэфаемкIэ. Мы Iофыгъохэу зэкIапхьэ мыхъущтхэм ателъытагъэу кредит цIыкIу зытырэ компаниехэм федеральнэ бюджетым къикIэу джыри сомэ миллион 12,7-рэ афатIупщыгъ.

Ащ нэмыкIэу шъолъырым щагъэнэфагъ чIыфэ цIыкIу къа­Iызыхы зышIоигъохэм апае фэгъэкIотэныгъэ хэлъэу 1 процентым нахьыбэ темыхъоу чIы­фэ къаIахын зэралъэкIыщтыр, джащ фэдэу мэзи 6-кIэ чIыфэм итыжьын афызэкIэхьэгъэныр, финансхэмкIэ хабзэу щы­Iэхэр нахь къызэрыкIо афэшIыгъэнхэр.

«КъэбарлъыгъэIэс-упчIэжьэгъу IофшIэныр нахь гъэлъэ­шы­гъэн фае. IэпыIэгъоу щы­IэхэмкIэ къэбарыр бизнесым IэкIэ­жъугъахьэзэ шъушIы. Шъо­лъырым экономикэмкIэ иIофхэр чанэу рекIокIынхэм, IофшIэпIэ чIыпIэхэр къызэIухыгъэнхэм ар афэIорышIэщт. «Мой бизнес» зыфиIорэ гупчэм иIофшIэн ана­хьэу ащкIэ мэхьанэшхо зи­Iэр. Зы шъхьаныгъупчъэ Iоф­шIа­кIэм тетэу ар мэлажьэ шъо­лъырым ипредприни­мательхэм фэIо-фашIэхэр нахь Iэрыфэгъу афишIыхэзэ», — къы­кIигъэтхъыгъ игущыIэ КъумпIыл Мурат.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу