Iоныгъом и 20-м нэс афылъагъэкIотагъ

Коронавирусым земыгъэушъомбгъугъэнымкIэ шъолъыр оперативнэ шта­бым зэхэсыгъоу иIагъэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат зэрищагъ.

Непэрэ мафэм ехъулIэу Iоф­хэм язытет зыфэдэм къыте­гущыIагъэх АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустемрэ Рос­потребнадзорым АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэ игуадзэу Бгъуашэ Саидэрэ.

КъызэраIуагъэмкIэ, панде­миер зыщыIэм щыублагъэу шъолъырым щыпсэурэ 2747-мэ мы узыр къахагъэщыгъ. Iофхэм язытет нахь дэи мыхъуным фэшI Роспотребнадзорым къыгъэнэфэгъэ шапхъэхэр гъэцэ­кIагъэхэ зэрэхъурэм ренэу лъэплъэх. Мы лъэныкъомкIэ хэукъоныгъэ зышIыгъэхэм сомэ миллион 1,7-рэ зытефэрэ та­зырхэр атыралъхьагъэх.

— Коронавирусыр къахэгъэщыгъэным фытегъэпсыхьэгъэ тестхэм язэхэщэн лъыгъэкIотэгъэным, ушэтынхэм зэфэхьысыжьэу афэхъухэрэр цIыфхэм алъыгъэIэсыгъэным, гущыIэм пае мобильнэ телефонымкIэ е нэмыкI зэпхыныгъэ пкъыгъомкIэ, мэхьанэшхо иI. Япсауныгъэ изытет епхыгъэ къэбарыр цIыфхэм псынкIэу аIэкIэхьан фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Министрэу Мэрэтыкъо Рустем къызэриIуагъэмкIэ, зэпа­хырэ узыр игъом къахэгъэ­щыгъэным фэшI мафэ къэс уплъэ­кIун мин фэдиз зэхащэ. Джащ фэдэу жъоныгъокIэ мазэм щыублагъэу компьютернэ томографымкIэ ушэтын 6800-рэ ашIыгъ.

Джырэ уахътэм ехъулIэу мы узырэ къызпыхьэгъэ нэбгырэ 615-мэ республикэм щяIазэх, ахэм ашыщэу 485-мэ — ам­бу­латорнэ шIыкIэм тетэу. Корона­вирусым ыпкъ къикIыкIэ нэбгы­рэ 20-мэ ядунай ахъо­жьыгъ.

Медицинэм иучреждениехэр ыпэкIэ Iоф зэрашIэщтыгъэ шIыкIэм игъорыгъоу техьажьынхэм мэхьанэшхо зэриIэр АР-м и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ.

— Псауныгъэр къэухъумэ­гъэным иучреждениехэм операциехэм яшIынрэ цIыфхэм яIэзэнрэ къафагъэзэжьын фае. Коронавирусым емыпхыгъэ уз зиIэхэм шэпхъэшIухэм адиштэрэ медицинэ IэпыIэгъу зэря­щыкIагъэр зыщыдгъэгъупшэ хъущтэп, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Зэхэсыгъом къызэрэщаIуа­­гъэмкIэ, илъэс 65-м ехъу­гъэхэр унэхэм арысынхэ зэ­рэфаем епхыгъэ режимыр Iоныгъом и 20-м нэс лъагъэ­кIотагъ.