Зэрифэшъуашэу зэтырагъэпсыхьэх

Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ къызэрэщаIуагъэмкIэ, Урысыем и Президентэу Владимир Путиным иунашъокIэ Iоныгъом и 1-м къыщегъэжьагъэу ублэпIэ клас-схэм ащеджэрэ кIэлэеджакIохэм шхын стыр ыпкIэ хэмылъэу аIэкIагъэхьащт.

Мыщ къыхиубытэрэ сабый мин 25,4-рэ рес­публикэм ис.

Мыщ епхыгъэ фэIо-фашIэхэр зэрифэшъуашэу гъэцэкIэгъэнхэм фэшI ахъщэ тедзэ республикэм къыIэкIэхьанэу УФ-м и Правительствэ унашъо ышIыгъ. «Гъэсэныгъэм хэхъоныгъэ ышIыныр» зыфиIорэ къэралыгъо программэм къыдыхэ­лъытагъэу Iофтхьабзэхэр рагъэкIокIыщтых.

2020-рэ илъэсым мы лъэныкъом федеральнэ мылъкоу сомэ миллиони 105-рэ, 2021-рэ илъэсым — сомэ миллион 244,5-рэ, 2022-м — сомэ миллион 252-рэ пэIуагъэхьащт.

Республикэм ирайонхэм арыт гурыт еджапIэхэм яшхапIэхэм гъэцэкIэжьынхэр арашIы­лIагъэх, кIэлэеджакIохэм апае зыкI меню къыха­хыгъ. ГурытымкIэ, зы шхыгъом (порцием) сомэ 43-рэ тефэщт. Гъомылапхъэм икъэщэфын закъу ары ахъщэр зыпэIуа­гъэхьащтыр, ащ ишIыни, пщэрыхьакIохэм аратыщт лэжьапкIэри муниципа­литетхэм апшъэ ралъхьа­жьыщт.

— КIэлэцIыкIухэм ядгъэшхыщтыр Роспотребнадзорым къыгъэуцугъэ шапхъэхэм адиштэу щытын фае. Мыщ изэхэщэн зэрифэшъуашэу муниципалитетхэм Iоф дашIэнэу сыкъяджэ, — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Джэджэхьэблэ гурыт еджапIэу Джарымэкъо Нухьэ ыцIэ зыхьырэм ипащэу КIыкI Заирэ тызэрэщигъэгъозагъэмкIэ, яучреждение икъутамэ къутырэу Городскоим дэт. Гъэсэныгъэм иуч­реждениитIури ублэпIэ классхэм ащеджэрэ кIэлэеджакIохэм шхын стыр ыпкIэ хэмылъэу аIэкIа­гъэхьаным фытырагъэ­псыхьагъэх пIоми хъущт. Аужырэ IофшIэнхэр тхьамафэкIэ аухыщтых. Непэрэ мафэм ехъулIэу Джэ­джэхьаблэкIэ — нэ­бгырэ 30, ГородскоимкIэ — кIэлэеджэкIуи 8 агъэшхэнхэу агъэ­нафэ.

— Джэджэхьэблэ гурыт еджапIэм ыпэкIи щы­пщэрыхьэщтыгъэх ыкIи кIэлэеджакIохэр щыд­гъэшхэнхэ амал тиIагъ. Непэрэ мафэм ехъулIэу оборудованиякIэр чIэд­гъэуцуагъ. Гъомылапхъэ­хэр зыдалъхьэрэ гъэучъы­Iалъэр, зэрэпщэрыхьэщтхэ пкъыгъохэр, столхэр, пхъэнтIэкIухэр, нэмыкI­хэри аужырэ шапхъэхэм адештэх, — къыIуагъ учреждением ипащэ.

Къутырэу Городскоим щеджэхэрэм гъомылап­хъэхэр афащэхэзэ ашIыщт. Ахэр зэрагъэстырыжьыщтхэ, нэмыкI ящыкIэгъэ пкъыгъохэр зэкIэ кIэу зэ­рагъэгъотыгъэх. Мыщ мылъкоу пэIухьагъэр муниципалитетым ибюджет къыхэхыгъ.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.