ЗэгурыIоныгъэр зэкIэмэ анахь шъхьаI

Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет азербайджанхэмрэ ермэлхэмрэ яобщественнэ лъэпкъ-культурнэ объединениехэм яактивистхэу Адыгеим щыпсэухэрэм зэIукIэгъу щыряIагъ.

КъэралыгъуитIуми — Армениемрэ Азербайджанрэ ягъунапкъэ къыщыхъу­гъэ зэпэуцужьым иIофыгъохэм афэгъэ­хьыгъэу лъэныкъуитIуми яшIошIхэр къыраIотыкIынхэ амал яIагъ.

Шъолъыр общественнэ организацием иотделениеу «Урысыем ис ермэлхэм я Союз» зыфиIорэм ипащэу О. Ниго­евым акъылыгъэ зыхэлъ гупшысэхэр къыриIотыкIыгъэх. Ахэм ащыщ: «Лъэпкъ­хэр нахь Iушых ыкIи нахь зафэх, полити­кэм ыкIи ащ илIыкIохэм анахьи» зыфи­Iорэр.

Джащ фэдэу зэIукIэм къыщаIуагъ тиреспубликэ зэрэщырэхьатыр ыкIи лъэпкъхэм азыфагу илъ зэгурыIоныгъэр зыпкъ зэритыр. Мы лъэныкъомкIэ Адыгеим ипащэхэм ыкIи активистхэм мафэ къэс Iофышхо ашIэ, лъэпкъхэм азыфагу зэгурымыIоныгъэ къимытэджэным ар фэIорышIэ.

Азербайджанхэм яшъолъыр лъэпкъ- культурнэ объединение илIыкIоу Г. Ри­за­евым активистхэм яIофшIэн шIуагъэ къытэу зэхащэным фэшI анахьэу бырсыр къызпыкIын ылъэкIыщт ныб­жьы­кIэхэм ренэу анаIэ атырагъэтын зэрэфаер къыIуагъ. Анахь шъхьаIэу ащ къыхигъэщыгъэр лъэпкъхэм азыфагу зэгурыIоныгъэ илъыныр, «Хэта апэ къе­зыгъэжьагъэр» зыфэпIощт упчIэр къэмыуцуныр ары. Адыгеим зыпкъитыныгъэрэ мамырныгъэрэ илъыным фэшI зэкъотыныгъэр зэкIэмэ анахь шъхьаI.

Лъэпкъхэм зэпхыныгъэ зэдыряIэу ныбжьыкIэхэм нахь дэгъоу Iоф адэшIэгъэн зэрэфаер зэIукIэм къыщаIуагъ. Кавказым лъэпкъ зэгурымыIоныгъэ къизыгъэтэджэн гупшысэ зиIэ блогер­хэм апэуцужьыгъэнхэм епхыгъэ Iофыгъохэми зэхэсыгъом щытегущыIагъэх.