Гъэтхэ сессиемкIэ зэфэхьысыжьхэмрэ бжыхьэм Iоф зыдашIэщтхэмрэ

«Гъэтхэ сессием Къэралыгъо Думэр лъэныкъо шъхьэIитIоу зыдэлэжьагъэр коронавирусым зыкъызыщиштэгъэ лъэхъаным цIыфхэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэнымрэ гъэтэрэзыжьынхэу Конституцием фашIыщтхэм яштэнрэ ары», — къыщиIуагъ брифингым «Единэ Россием» ифракциеу парламентым щыIэм ипащэу Сергей Неверовым.

Илъэсныкъом къыкIоцI «Единэ Россием» социальнэ мэхьанэ зиIэ законопроект заулэ къахилъхьагъ. ГущыIэр зыфэгъэхьыгъэр кIэлэцIыкIу ахъщэ IэпыIэгъур сомэ минихым нэгъэсыгъэныр, декретым щыIэхэу IофшIэныр зышIокIодыгъэхэм сомэ мин 13-м нэс ятыгъэныр, больничнэ тхьапэмкIэ лэжьэпкIэ анахь цIыкIум нэсэу ятыгъэныр, ипотекэри зэрэхэтэу, чIыфэхэм ятыжьын цIыф куп, юридическэ лицэ заулэмэ афызэкIэхьэгъэныр ары.

Фракцием ыштэгъэ законопроектхэм ащыщ горэм амал къытыгъ коронавирусым илъэхъан кIэлэцIыкIу зиIэ уна­гъохэм сомэ мини 10-у къаратыгъэм чIыфэу ателъыгъэр хамыгъэкIыжьынэу. «Единэ Россием» ифракциеу Къэралыгъо Думэм щыIэм ипащэ иапэрэ гуадзэу Андрей Исаевым къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, цIыфхэм хэхъо анахь макIэу яIэм ячIыфэхэр хамыгъэкIыжьынхэм законодательнэу щыухъумэгъэнхэ фае.

Джащ фэдэу Къэралыгъо Думэм апэрэ хэплъэгъумкIэ щаштагъэх дистанционнэ IофшIэным ехьылIэгъэ гъэтэрэзыжьынхэу «Единэ Россием» IофшIэнымкIэ Кодексым фишIыгъэхэр. ЯтIонэрэ хэплъэгъум къахалъхьаным пае профсоюзхэм, Iоф­шIэн язытыхэрэм, Правительствэм джыри ащ Iоф дашIэжьыщт. Ахэм пшъэ­рылъ шъхьаIэу яIэр дистанционнэ Iофы­шIэхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэр ары. Конституцием фашIыгъэ зэ­хъокIыныгъэхэм къапкъырыкIызэ, «Единэ Россием» гъэтэрэзыжьынхэр IофшIэнымкIэ хэбзэгъэуцугъэм фишIынхэу джыри егъэхьазырых.

Къэралыгъо Думэм бюджетымкIэ ыкIи хабзэIахьхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Андрей Макаровым къызэриIуагъэмкIэ, гъэтхэ сессием илъэхъан шъолъырхэм IэпыIэгъу аратын алъэкIыгъ. «Единэ Россием» хэтхэм бжыхьэ сессием бюджет IофышIэхэм ялэжьапкIэ хэгъэхъогъэным фэгъэхьыгъэ Iофыгъор къыщаIэтымэ ашIоигъу. Окладым хэгъэхъогъэн, бюджет IофышIэхэм ялэжьапкIэ ахъщэ тегъахъо фэшIыгъэнымкIэ зы шапхъэ гъэнэфэгъэн фаеу ахэм алъытэ.

«ЩыIэкIэ дэгъу зэрылъ шъолъыр байхэу окладышхо зыщагъэнэфагъэхэм къапэгъунэгъу шъолъырхэм арыс бюджет IофышIэхэр ядэжь къызэращэхэрэр хъунэу щытэп», — къыIуагъ Андрей Исаевым.

Джащ фэдэу ЖКХ-мкIэ фэIо-фашIэхэм цIыфхэм уасэу алъатырэм банкхэм якомиссионнэхэр атырамыгъэхъожьынхэмкIэ Iофыр «Единэ Россием» ифракцие идепутатхэм аухын ямурад. Зыщыпсэурэ чIыпIэхэр арымырэу, зыдэщыIэхэ чIыпIэм сэкъатныгъэ зиIэхэм япсауныгъэ нахь зэтезыгъэуцожьыщт пкъыгъохэр къащаратыным епхыгъэ законопроектми Iоф дашIэ.

Фракцием хэтхэм анаIэ зытырагъэтырэ Iофыгъохэм зэу ащыщ ящыкIэгъэ Iэзэгъу уцхэр цIыфхэм икъоу къаIэ­кIэхьанхэр. Парламентариехэм зэралъы­тэрэмкIэ, шъолъыр заулэмэ Iэзэгъу уцхэр зэращафыримыкъущтыгъэм фэдэ нахьыбэрэ щыIэжьы хъущтэп.

Адыгеим ипарламентариехэм Iофэу ашIагъэр республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу, «Единэ Россием» ифракцие ипащэу Владимир Нарожнэм къызэхифыгъ:
— Адыгеим и Къэралыгъо Совет — Хасэм эпидемиологие шапхъэхэм адиштэу дистанционнэу Iоф ешIэ, видео­конференцие шIыкIэм тетэу зэхэсыгъо­хэр зэхещэх. Адыгеим и ЛIышъхьэу, партиеу «Единэ Россием» ирегион къу­тамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат гъусэныгъэ пытэ дыряIэу депутатхэм япшъэрылъ шъхьаIэ агъэцакIэ — Iофыгъо зэфэшъхьафхэм язэшIохын тегъэ­псыхьэгъэ республикэ законхэр аштэх. Парламентариехэр дистанционнэу фракциехэм язэхэсыгъо зэфэшъхьафхэм ахэ­лажьэх, муниципалитетхэм, медицинэ IофышIэхэм IэпыIэгъу афэхъух.

Зэпахырэ узым лъэшэу зыкъызыщиштэгъэ лъэхъаным шэпхъэ правовой актхэу аштагъэхэр парламентым икомитетхэм ауплъэкIух. Федеральнэ гупчэм ишIуагъэкIэ цIыфхэмрэ бизнесымрэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным иамалхэр Адыгеим щызэрахьэх. Предпринимательствэ цIыкIумрэ гурытымрэ апылъхэр чIыпIэ къин джыдэдэм зэритхэм епхыгъэу апэрэ чэзыоу зехьэгъэн фэе Iоф­тхьабзэхэм яплан ахэм IэпыIэгъу зэрафэхъущтхэ шIыкIэр къыщыдалъытагъ. Мыщ фэдэ IофтхьабзэхэмкIэ IэубытыпIэ къызыфашIыхэрэр республикэм щаштэгъэ законхэр ары.

ГущыIэм пае, Урысые Федерацием и Президент и Указэу сабый зэрыс унагъохэм IэпыIэгъу тедзэ ятыгъэным ехьылIагъэр гъэцэкIэгъэным тегъэпсыхьагъэу Адыгэ Республикэм и Законэу «Илъэси 3-м къыщегъэжьагъэу илъэси 7-м нэс зыныбжь кIэлэцIыкIум пае мазэ къэс ахъщэ IэпыIэгъу къазэраратырэм ехьылIагъ» зыфиIорэр гъэтхапэм и 23-м республикэм щаштагъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат кIэщакIо зэрэфэхъу­гъэм тетэу Адыгэ Республикэм и Законэу «Адыгэ Республикэм ис цIыф куп заулэхэу хэбзэIахьхэм ятынкIэ къызэрыкIо шIыкIэр, патент системэр зыгъэфедэ­хэрэм хэбзэIахьэу аIахырэм ехьылIагъ» зыфиIорэр аштагъ. Предпринимательствэ цIыкIумрэ гурытымрэ афэгъэзагъэхэм IэпыIэгъу ятыгъэным ар фытегъэпсы­хьагъ. Джащ фэдэу ахэм транспорт хэбзэIахьымрэ организациехэм ямылъку тыралъхьэрэ хэбзэIахьымрэ аIахыхэрэп.
Медицинэ IофышIэхэм ахъщэ тедзэ ятыгъэнымкIэ Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным пшъэ­рылъэу афишIыгъэхэр зэрагъэцакIэрэм Адыгеим лъэшэу гъунэ щылъафы. Ащ пае бюджет Iофхэм япхыгъэ закон заулэ депутатхэм аштагъ.

Адыгеим и Къэралыгъо Совет — Хасэм сессиеу иIагъэм пэублэ классхэм арысхэм ягъэшхэн епхыгъэ Iофыгъоми щыхэплъагъэх. Адыгеим и ЛIышъхьэ ренэу мы лъэныкъом ынаIэ тырегъэты. Республикэм ипарламентариехэм Адыгэ Республикэм и Законэу «Адыгэ Республикэм и Законэу «Гъэсэныгъэ Адыгэ Республикэм зэращарагъэгъотырэм ехьылIагъ» зыфиIорэм ия 6-рэ статья зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэм фэгъэхьыгъэр», джащ фэдэу Адыгэ Рес­публикэм и Законэу «Адыгэ Республикэм щыпсэурэ цIыф куп заулэмэ унапкIэмрэ коммунальнэ фэIо-фашIэхэмрэ уасэу алъатыгъэм къафягъэгъэзэжьыгъэным ехьылIагъ» зыфиIорэм иа 1-рэ статья зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэм фэгъэ­хьыгъэри» мыщ щаштагъэх.