Бибэ Мурат тщыгъупшэщтэп

ШышъхьэIум и 1-м Мурат зыщымыIэжьыр мэзищ хъугъэ.

«Сыд щышIыни рэхьатыгъэмэ дунаир,
Къымыхьыгъэмэ имыгъоу жьыб­гъэуаер?»

(Дэрбэ Тимур ипоэмэу «Псэм имашIу» зыфиIорэм къыхэсхыгъ).

Ащ фэдэ гупшысэ хьылъэхэм афи­щагъ усакIор уахътэу тызыхэтым икъиныгъэ.

ЦIыф шIагъохэм ядунай ахъожьынэу хъугъэ зэпахырэ узэу рекIокIырэм ыпкъ къикIыкIэ. Ахэм ащыщ тичылэ кIалэу тызэрыгушхощтыгъэ Бибэ Мурат ШIуцIэ ыкъор.

Зэхахьэхэр зэрэзэпагъэугъэхэм къы­хэкIыкIэ Мурат къызхэкIыгъэ лIакъом улапэхэр фэтхьаусыхэнхэу хъугъэп. «Лажьэр жъы хъурэп» аIо адыгэмэ, мары шышъхьэIум и 1-м Мурат зыщымыIэжьыр мэзищ хъугъэ.

Бибэ Мурат 1958-рэ илъэсым щылэ мазэм и 5-м къуаджэу Улапэ къыщы­хъугъ, ау нахьыбэрэ зыдэсыгъэр Мые­къуап ары.

Илъэс 62-рэ нахь къыгъэшIагъэп, жъоныгъуакIэм икъихьагъу чэщ, сыхьатыр тIум, идунай ыхъожьыгъ. ЛIы зи­шIугъу зыфэпIощтым фэдагъ, ау «Тхьэм ышIэрэр игъу» аIо, — ащ игупсэхэр езэгъыгъэх. Мурат щыIэныгъэм гъэхъэгъэшIухэр щишIыгъэх, ау къиныгъо пчъагъи щэIэфэ зэпичыгъ, зыми щыIэныгъэр тхъэгъо закIэу къыратырэп. КIэлэ дэдэу еджэным зыритыгъагъ, техникумым ыуж пединститутыр, ащ ыуж КГУ-м экономикэмкIэ ифакультет къыухыгъэх, социологие шIэныгъэхэмкIэ кандидатыгъ, ТОО-у «Санэм» ипэщагъ. Унэгъо дахи ышIагъ, пшъэшъитIу иI. Ащ дакIоу АР-м и Общественнэ Совет итхьамэтагъ, ишIушIагъэкIэ, ихьалэлыгъэкIэ къахэщэу, цIыфхэр икIасэу, ыгу афызэIухыгъэу щытыгъ.

Мурат шIоу хэлъмэ къежьэпIэ гъэнэфагъэхэр яIагъ. Ар унэгъо зэгурыIожь къызэрыхъухьагъэр. Улэпэ кIалэу Бжьэмыхъу Борис Мыхъутар ыкъоу ишIушIагъэхэмкIэ ащымыгъупшэрэр чылэмкIэ игъунэгъу шъыпкъэу щысыгъ, ар икIэлэгъум щысэ фэхъугъ.

Бибэ Мурат СССР-м спортымкIэ имастерыгъ (хьылъэ IэтынымкIэ). Апэрэ лъэбэкъухэр спортымкIэ ыдзынхэмкIэ зишIуагъэ екIыгъэр Пщыкъэнэ Аслъан ары, ащ ыужым зэлъашIэрэ тренерэу Хъуажъ Мэджыдэ IэкIэфагъ. Мурат заводэу «Санэм» игенеральнэ директорыгъ. IэнатIэм ыгъэбакъмэрыгъэп, гукIэгъу ин цIыфхэм афыриIагъ. Улапэ мэщытыр щашIынэу зыщырагъажьэм, апэу ыIэ къоджэдэсхэм къафэзыщэигъэ­хэм ащыщ Мурат, сомэ мин 30, цемент тонн 30 ыкIи чырбыщ мин 30 псэуа­лъэм хагъэхьанэу къафаригъэщагъ.

Къоджэдэсхэр лъэшэу ыгъэрэзагъэх

Мурат шIуагъэу хэлъыгъэр къэпчъыгъуай. Чылэм нэшхъэягъоу къыдэхъу­хьэрэм къакIощтыгъ, цIыфмэ аIукIэщтыгъэ, общественнэ Iофхэри зэдифыщтыгъэх. Адыгеим имэзхэр ухъумэгъэнхэм, ахэм ахэгъэхъогъэным дэлажьэщтыгъ.

Бибэ Мурат Iофыгъо пчъагъэхэм ахэщэгъагъ. Лъэпкъым имэфэкI зэха­хьэхэу «Адыгэ хьалыжъу», «Адыгэ къэб», «Адыгэ къужъ» зыфэпIощтхэм язэхэщэн-гъэзекIонкIэ Iофышхо ышIагъ.

Мурат ыгукIэ шъхьафитэу, илъэпкъы­кIэ зэмыблэжьэу щытыгъ. ЫпэкIэ плъэ­щтыгъэ, фэлъэкIырэмкIэ зыгорэ къытенэщтыгъэп.

Къалэм дэсыгъэми, къызыщы­хъугъэ чылэжъыр егъашIи щыгъупша­гъэп. Ащ ишIушIагъэ тхылъ тхыгъэм фэдэу ашIэ, зым къеIуатэ, адрэм къыхегъэхъо­жьы. Предпринимателэу Хъуажъ Аслъан Бибэ Мурат бизнесмен дэгъоу, IофшIэкIошхоу зэрэщытыгъэр, щыIакIэр нахьышIу ышIыным сыдигъуи зэрэпылъыгъэр, ащ пасэу идунай зэриухыгъэр зэрэгукъаор къы­Iуагъ.

Мурат сыдигъо уIукIагъэми чылэм гукIэ зэрэщыIэр къыхэщыщтыгъэ, «сыдэу шъухъура, сыда чылэдэсхэр шъузыгъэгумэкIыхэрэр» ыIоти къэупчIэщтыгъэ.
ГъэрекIо бжыхьэ кIэлэегъаджэм и Мафэ ехъулIэу тикъушъхьэ дахэхэм тащыIагъ. Мурат тыIукIэнэу хъугъагъэ. Ар тэ къызэрэтщыгушIукIыгъагъэр! «Илъэс къэс шъу­къакIу!» ыIозэ, тигъэ­кIотэгъагъ.

ЦIыфхэм гукIэгъур, шIэжьыр ахэлъы­фэкIэ шIушIагъэр ащыгъупшэщтэп.

Чылэдэсхэм ацIэкIэ къэсэIо: «Тхьэшъуегъэпсэу зыгу къеуагъэхэри, Бибэ Мурат аужырэ гъогу зыгъэкIотэжьынэу къалэм кIогъагъэхэри, Тхьэм шIукIэ шъузекIоу шъущегъаI».

Пщыкъэнэ Май.

къу. Улап.