Апэрэ вакцинэм итхын рагъэжьагъ

Зэпахырэ узэу коронавирусым пэшIуекIорэ вакцинэм иушэтын Урысыем псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ щаублагъ, — къеты УФ-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэ игуадзэу Алексей Кузнецовым.

«Микробиологием ыкIи эпидемиологием илъэпкъ ушэтын гупчэу Гамалеи ыцIэкIэ щытым къыугупшысыгъэ вакцинэм иушэтын аухыгъ, ар псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ министерствэм щатхынэу щыт, — къыIуагъ министрэм игуадзэ.

Мыщ ыпэкIэ псауныгъэр къэу­хъумэгъэнымкIэ министрэу Михаил Мурашко къызэриIуа­гъэмкIэ, планым хэтэу ыпэкIэ уплъэкIунитIоу ашIыгъэм изэ­фэхьысыжьхэм къадыхэлъытагъэу апэрэ вакцинэм иушэтын шышъхьэIум иапэрэ мафэхэм рагъэжьэщт. Ящэнэрэ уплъэкIуным къыхиубытэу шIоигъоныгъэ зиIэхэм вакцинэр зыхарагъэ­лъ­хьан алъэкIыщт.

Джащ фэдэу медицинэм иIофышIэхэу коронавирусыр къапыхьанымкIэ щынагъо зышъхьащытхэм шышъхьэIу-Iоныгъо ма­зэхэм вакцинэр зыхалъхьан зэралъэкIыщтыр министрэм къы­Iуагъ. Гамалеим игупчэ къы­зэрэщаIуагъэмкIэ, апэрэ вакци­нэм изы Iахь шышъхьэIум ыгу­зэгум хьазыр хъущт. Джащ фэ­дэу министрэм къызэрэкIигъэтхъыгъэмкIэ, шIоигъоныгъэ шIы­кIэм тетэу вакцинэр цIыфхэм ахалъхьащт.

КIАРЭ Фатим.