Хэкужъым къэзыгъэзэжьыгъэм и Маф!

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

ТичIыпIэгъу ыкIи тилъэпкъэгъу лъапIэхэр!

Хэкужъым къэзыгъэзэжьыгъэм и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!


Адыгэ лъэпкъыр изыкIыныгъэ ыкIи изэкъотыныгъэ, лъэпкъ-культурэ хабзэ­хэр къэухъумэгъэнхэм зэрадэлажьэрэм, зэдеIэжьыным къыпкъырыкIырэ шапхъэ­хэу лIэшIэгъубэ къызэпызычыгъэхэм ар зэрафэшъыпкъэм ишыхьат мы мафэр.

А пстэури икъоу къызщылъэгъуагъэр 1998-рэ илъэсым шышъхьэIум и 1-м Союзнэ Республикэу щытыгъэ Югославием икраеу Косовэ, машIом зэлъиштэгъагъэм, къикIыжьыгъэу адыгэ купым и Хэкужъ къызегъэзэжьыр ары.

Ащыгъум, Урысые Федерацием ипащэ­хэм яIэпыIэгъу хэлъэу, ткъошхэм тIэ за­фэ­тэщэим зэрэдунаеу ядгъэлъэгъугъ тилъэпкъ зэкъотыныгъэ зыфэдэр, уихэгъэ­гогъухэм ящыIэныгъэ, яфитыныгъэхэр ыкIи хабзэм къыдилъытэрэ яфедэхэр къэухъумэгъэнхэр тикъэралыгъо апшъэрэ мэхьанэ зэритырэ лъэныкъохэм зэращыщыр.

Зи Хэкужъ къэзыгъэзэжьыгъэ адыгэ нэбгырэ минрэ ныкъорэ фэдиз непэ республикэм щэпсэу, чанэу Iоф ашIэ, еджэх, унагъохэр ашIэх. Республикэм икъэралыгъо хабзэ икъулыкъухэм бэ ашIэрэр щыIакIэм нахь псынкIэу ахэр хэгъозэжьынхэмкIэ, яфэшъошэ щыIакIэ я Хэкужъ щыряIэнымкIэ. Ащ дакIоу мэхьэнэ гъэнэфагъэ зэратыхэрэм ащыщых тилъэпкъэгъухэм адытиIэ зэпхыныгъэр нахь гъэпытэгъэныр, адыгэхэр зыщыпсэухэрэ хэгъэгухэм бгъуитIумкIи федэ зыхэлъ зэдэлэжьэныгъэу адытиIэм нахь зегъэушъомбгъугъэныр.

Ныбджэгъу лъапIэхэр!

Тизэкъотыныгъэ итамыгъэу хъугъэ мы мэфэкIым Адыгэ Республикэм щыпсэухэрэм, зэкIэ тилъэпкъэгъухэу дунаим щыпсэухэрэм тыгу къыддеIэу тафэлъаIо псауныгъэрэ щыIэкIэшIурэ яIэнхэу! Тилъэпкъэгъухэм Адыгэ Респуб­ликэмрэ ти Хэгъэгушхоу Урысые Федерациемрэ адыряIэ зэпхыныгъэхэм ягъэпытэн мы мафэр фэрэлажь!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политикэ партиеу «Единая Россия» зыфиIорэм и Адыгэ шъо­лъыр къутамэ и Секретарэу
КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу
Владимир Нарожный