Пшъэрылъхэр, гухэлъхэр

АР-м иминистрэхэм я Кабинет зичэзыу зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэр зэрищагъ Адыгэ Респуб­ликэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Видеоселектор шIыкIэм тетэу кIогъэ Iофтхьабзэм хэлэ­жьагъэх республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, ведомствэхэм ыкIи муниципалитетхэм япащэхэр.


УФ-м и Президентэу Владимир Путиным федеральнэ субсидиехэм ягъэфедэнкIэ пшъэрылъэу къыгъэуцугъэхэм ягъэцэкIэн, псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым ипсэуалъэхэр бжыхьэ-кIымэфэ лъэхъаным зэрэфэхьазырхэм, культурэм иучреждениехэм язытет зыфэдэм, нэмыкI Iофыгъохэми атегущыIагъэх.

АР-м финансхэмкIэ иминистрэу Долэ Долэтбый къызэри­IуагъэмкIэ, 2019-рэ илъэсым феде­ральнэ хэбзэ къулыкъухэм адишIыгъэ зэзэгъыныгъэ 53-мэ республикэм Iоф адишIагъ. Ащ ягъэцэкIэн сомэ миллиарди 6,4-м ехъу пэIуагъэхьагъ, сомэ миллион 525,3-рэ фэдизыр шъо­лъырым къытIупщыгъ, сомэ миллион 94-р чIыпIэ бюджетхэм къахэхыгъ.

— Зэзэгъыныгъэу щыIэхэм ягъэцэкIэн муниципалитет пэпчъ ынаIэ тыригъэтын фае. Ащ дакIоу къэгъэлъэгъонхэм акIэхьэгъэным фэшI шъолъырым амалэу IэкIэлъхэр къыдалъытэзэ пэшIорыгъэшъ Iоф­тхьабзэхэр рагъэкIокIынхэм мэхьанэшхо иI. АщкIэ нэмыкI регионхэм опытэу аIэкIэлъыр зэдгъэшIэн ыкIи тэ нахь къы­тэкIурэр къыхэтхын фае, — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэу квалифицированнэ кадрэхэм ахалъытэхэрэм ячIыгу къагъэзэжьыным фытегъэ­псыхьэгъэ программэр гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм къытегущыIагъ профильнэ Комитетым итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр.

Предпринимательствэ цIыкIум ыкIи гурытым хэщагъэхэм IэпыIэгъу афэхъугъэным фытегъэпсы­хьэгъэ лъэпкъ проектыр шъолъы­рым зэрэщызэшIуахырэм къытегущыIагъ министрэу Геннадий Митрофановыр. Ащ епхыгъэу Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр къыгъэуцугъэх.