ЯIо зэхэлъэу Iоф зэдашIэ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм тыгъуасэ зэхэсыгъоу иIагъэм хэлэжьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Iофтхьабзэр зэрищагъ республикэ Парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

Адыгеим и ЛIышъхьэ депутатхэм Iофэу ашIэрэм осэшIу фишIыгъ ыкIи шъолъырым игъэцэкIэкIо хэбзэ къулы­къу­хэм зэгурыIоныгъэ адыряIэу зэра­дэла­жьэ­хэрэм фэшI зэрафэразэр ариIуагъ. Пандемием илъэхъан сыма­джэхэм япчъагъэ республикэм лъэшэу зыкъыщимыIэтыным, зэпахырэ узым пэшIуе­кIогъэным фэшI ящыкIэгъэ амал пстэури зэрагъэгъотын зэралъэкIыгъэм мэхьанэшхо иIагъэу ылъытагъ. Шъо­лъырым ихэбзэ къулыкъухэм яIо зэ­хэлъэу Iоф зэрэзэдашIагъэм ишIуагъэ- кIэ пшъэрылъыр гъэцэкIагъэ хъугъэ.

— Непэ Iофхэм язытет къызэригъэ­лъагъорэмкIэ, пандемием емылъытыгъэу, лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн Адыгеим щылъытэгъэкIуатэ. Лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ зэфэхьысыжь дэгъухэр тиIэх. Анахьэу зигугъу къэп­шIын плъэкIыщтхэр гъогухэм ыкIи социальнэ псэуалъэхэм яшIын, мэхьа­нэшхо зиIэ объектхэм ягъэцэкIэжьын ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ къэлэ щыIакIэр гъэпсыгъэныр ары, — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Ащ дакIоу республикэм игъэцэкIэкIо ыкIи хэбзэгъэуцу къулыкъухэм язэпхыныгъэ агъэпытэзэ тапэкIи Iоф зэдашIэным мэхьанэшхо зэриIэр Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ. Анахьэу ынаIэ зытыридзагъэр лъэпкъ проектхэр муниципалитетхэм зэращагъэцакIэхэрэм депутатхэр лъыплъэнхэр ары.

— Парламентскэ каникулхэр къыз­щысыгъэ уахътэм ехъулIэу шIуагъэ къытэу гъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъу­хэм Iоф зэрадашIагъэмкIэ депутатхэм сызэрафэразэр ясIомэ сшIоигъу. Лъэпкъ проектхэм ямызакъоу, шъо­лъырым социальнэ-экономикэ хэхъо­ныгъэ ышIыным фытегъэпсыхьэгъэ унэе программэм игъэцэкIэни мы илъэсым тыфежьагъ. Мы Iофтхьабзэхэм Адыгеим амалэу IэкIэлъхэм зэрэхагъэ­хъощтым, шIуагъэ къызэрахьыщтым сицыхьэ телъ, — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.