Шъуиунагъохэм ащыжъугъэмэфэкI

Адыгэ Республикэмрэ Пшызэ шъолъыррэ ащыпсэурэ быслъымэнхэм я ДиндэлэжьапIэ цIыфхэм къяджэ Къурмэн мэфэкIыр яунагъо исхэм адагъэмэфэкIынэу.

Адыгеим иэпидемиологическэ зытет зэрэмыдэгъушхом къы­хэкIэу Адыгэ Рес­публи­кэм­рэ Пшызэ шъолъыррэ ащыпсэурэ быслъымэнхэм я Диндэлэ­жьапIэ гъэт­хапэм и 17-м ыгъэ­нэфэ­гъэгъэ гъунапкъэхэр джыри лъе­гъэ­кIуатэх.

— Мэщытхэм ыкIи зэхэтхэу нэмаз зыщашIырэ ащ пэгъунэгъу чIыпIэхэм Къурмэн мэфэкIым епхыгъэ Iофтхьабзэхэр ащыкIощтхэп. ЗэкIэ быслъымэн цIыфхэм тыкъяджэ Къурмэн дин мэфэкIыр яунагъохэм ащагъэ­мэфэкIынхэу, — къеты Адыгэ Республикэмрэ Пшызэ шъо­лъыр­рэ ащыпсэурэ быслъы­мэнхэм я ДиндэлэжьапIэ.

Ащ нэмыкIэу Адыгэкъалэрэ Кощхьаблэрэ ащыпсэухэу коронавирусыр къызэузыхэрэм яп­чъагъэ зэрэхахъорэм къыхэкIыкIэ унашъо ашIыгъ охътэ гъэнэ­фагъэкIэ мы чIыпIэхэм мэщытхэр ащызэфашIынхэу.

Адыгэ Республикэмрэ Пшызэ шъо­лъыррэ ащыпсэурэ быслъымэнхэм я ДиндэлэжьапIэ джащ фэдэу цIыфхэм агу къегъэкIыжьы мэщытым зыкIохэкIэ къэзыухъумэхэрэ маскэр аIу­лъын­хэу ыкIи Iалъэхэр апылъын­хэу, нэмаз зыща­шIырэ яалырэгъу цIыкIухэр зыдаIы­гъынхэу, метрэ 1,5-рэ язэпэчыжьагъэу щытынхэу, сэлам зэрамыхынэу ыкIи IаплI зэрамыщэкIынэу, пэтхъу-Iутхъум инэшанэ зиIэхэр мэщытым къемыкIолIэнхэу.

— Илъэс 65-рэ зыныбжьхэр ыкIи нахьыжъхэр мэщытым мыкIохэмэ на­хьышIу, — къеты Адыгэ Республикэмрэ Пшызэ шъолъыррэ ащыпсэурэ быслъы­мэнхэм я ДиндэлэжьапIэ.
Джащ фэдэу цIыфыбэ зыхэлажьэрэ бэрэскэшхо нэмазыр амышIынэу афагъэпытагъ.

Къурмэныр — ислъамым имэфэкI анахь шъхьаIэхэм ащыщ. Ар зыщагъэ­мэфэкIыщт мафэр мазэм имэфэпчъымкIэ агъэнафэ ыкIи илъэс къэс ар лъагъэкIуатэ. Бирамыр зыщыхагъэунэфыкIырэ мафэм пэшIорыгъэшъэу мэфэ 70-рэ зытешIэкIэ Къурмэн мэфэкIыр хагъэунэфыкIы. Мыщ ехъулIэу быслъымэнхэр Чабэм хьаджашIэ макIох. Адыгеим ыкIи Пшызэ икIыхи мыгъэ Саудовскэ Аравием хьадж къыщашIынэу нэбгырэ 75-рэ кIуагъэх.