Сыхьат 48-м ехъурэ коронавирусыр пкъыгъохэм къатенэ

Зэпахырэ узэу коронавирусыр гъэкIодыгъэнымкIэ анахь амалышIоу алъытэхэрэр «Роспотребнадзорым» АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ къытыгъэх. Ахэм ащыщхэм непэ нэIуасэ шъуафэтэшIы.

А узыр цIыфым къыубытыным изы щынагъоу щыIэхэм ащыщ псэ зыпыт шхыфыр (вирус) зытелъ пкъыгъохэм занэсыкIэ. COVID-19-м зимыушъомбгъу­нымкIэ щыIэ шапхъэхэр амыгъэцакIэхэу Iэ шIойхэмкIэ нэм, пэм, жэм занэсхэкIэ узыр къапыхьаным ищынагъо къэуцу. Сымэджэ цIыфыр къызыпсыкIэ е къызы­пскэкIэ а пкъыгъохэм шхыфыр атехьанэу мэхъу.

Роспотребнадзорым игупчэу «Вектор» зыфиIорэм зэпахырэ узыкIэу къежьа­гъэр пкъыгъохэм къазэратенэрэ сыхьат пчъа­гъэм епхыгъэ уплъэкIунхэр щашIыгъэх. Ахэм къызэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, пкъы­гъо зэфэшъхьафхэу мыулъыирэ гъучIым, линолеумым, апчым, керамикэ плиткэм акIыIу сыхьат 48-м ехъурэ ар къатенэ. Ащ дакIоу, ахэр амал зэфэшъхьафхэмкIэ дезинфекцие зыпшIыхэкIэ шхыфыр гъэкIодыгъэнымкIэ ишIуагъэ къызэрыкIорэр агъэунэфыгъ.

Вещество зэфэшъхьафхэр зыхэлъ дезинфекцие амалхэр аушэтыгъэх: хлор ыкIи спирт, аммоний зыхэлъхэ дезинфектантхэр. Ахэм псынкIэу ыкIи дэгъоу вирусыр агъэкIоды. Процент 30-м фэдизэу зэхэшIыхьэгъэ этил ыкIи изопропил спиртым нэгъэупIэпIэгъу 30-м къыкIоцI Iахь цIыкIоу зэхэлъ шхыф миллионым нэс ыгъэкIодын елъэкIы. Хлор зыхэлъхэми джащ фэдэу такъикъ заулэм къыкIоцI шхыфым ебэныгъэнымкIэ ишIуагъэ къэкIо.

COVID-19-м зимыушъомбгъунымкIэ щыIэ унашъохэр зэкIэ цIыфым зигъэцакIэхэкIэ ар къыпыхьаным ищынагъо щыIэщтэп. Коронавирусыр къызэузырэ цIыфыр зэрыхьэгъэ унэ кIоцIхэр ыкIи ахэм арыт пкъыгъохэр амалэу зигугъу къэтшIыгъэхэмкIэ дезинфекцие ашIынхэр, аIэхэр атхьакIынхэр анахь про­филактикэ Iофтхьабзэхэу агъэца­кIэхэрэм ащыщых (маскэ ыкIи Iалъэ­хэм ягъусэу).

(Тикорр.).