Балли 100 къэзыхьыгъэхэр

Мыгъэ еджапIэр къэзыухыгъэ ныбжьыкIэхэу гъэхъэгъэшIу зиIэхэм нэIуасэ шъузщафэтшIырэ едзыгъор лъытэгъэкIуатэ. Непэ тыкъызытегущыIэщтхэр Мыекъопэ гурыт еджапIэу N 7-р къэзыухыгъэхэ Хъуажъ Фаридэрэ Теуцожь Юлэрэ.

Фаридэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ыцIэкIэ агъэнэфэгъэ стипендиер къехьы. УрысыбзэмкIэ зыкI ушэтыныр зетым, балли 100 къыхьыгъ.

Илъэс еджэгъу зэкIэлъыкIохэм пшъэ­шъэ ныбжьыкIэм зыпкъитыныгъэ хэлъэу, еджэным фаблэу, мурадэу зыфигъэуцу­жьыхэрэр чанэу зэрэзэшIуихыщтхэм ыуж итыгъ. ГъэхъэгъэшIухэр ышIынхэмкIэ джа шэнхэр ары зишIуагъэ къэкIуа­гъэр. УрысыбзэмкIэ, литературэмкIэ, географиемкIэ, МХК-мкIэ зэхащэрэ олимпиадэхэм, творческэ зэнэкъокъу­хэм пчъагъэрэ текIоныгъэр къащыдихыгъ.

«Илъэсым икIэлэегъадж» зыфиIорэ зэнэкъокъоу 2019-рэ илъэсым щыIагъэм ишъолъыр едзыгъо жюрим хэхьэгъэ кIэлэеджакIохэм Фаридэ ахэтыгъ.

АрхитектурэмкIэ ышIыгъэ проектхэм хэшIыкI фызиIэ специалистхэм осэшIу къыфашIыгъ, мурад шъхьаIэу иIэр — архитектурэмкIэ апшъэрэ еджапIэм чIэхьаныр ары.
Фаридэ зэрилъытэрэмкIэ, ЕГЭ-р зы лъэныкъомкIэ насыпым елъытыгъ, ау материалхэри дэгъоу зэрэпшIэхэрэм дакIоу угукIэ зытебгъэпсыхьан фае. ГъэцэкIэнхэм гуфаплъэу уяджэзэ, къэп­шIынхэу щыт. Гъэхъагъэ пшIын зыхъукIэ зэпымыоу Iоф зыдэпшIэжьынэу щыт. Джарэущтэу зыхъукIэ Iофыр къыбдэ­хъущт.

Теуцожь Юлэ Адыгэ Республикэм сэнаущыгъэ зыхэлъ ныбжьыкIэхэм IэпыIэгъу афэхъугъэнымкIэ агъэнэфэгъэ ахъщэ шIухьафтыным илауреат 2018-рэ илъэсым хъугъэ.
Джыри ублэпIэ классхэм ащеджэзэ, бзэхэм язэгъэшIэн ищыIэныгъэ зэрэрипхыщтыр къыгурыIуагъэу щытыгъ. Игухэлъ чыжьэ къыдэхъуным пае пшъэ­шъэ губзыгъэм бзэхэм язэгъэшIэн зыфищэищтыгъ, олимпиадэ зэфэшъхьафхэм ахэлажьэщтыгъ.

Инджылызыбзэр дэгъоу зэригъэшIэнымкIэ IэпыIэгъу къыфэхъугъэх еджэпIэ гупчэхэу «Актив» ыкIи «Анг­локлуб» зыфиIохэрэм якIэлэегъа­джэхэр.
Мурадэу зыфигъэуцужьхэрэм адэмыхэу лъыкIуатэхэрэм Юлэ ащыщ, творческэ цIыфэу щыт, игъэхъагъэхэм къащыуцурэп.

ЦIыф пэпчъ фэдэу ащ игъогуи пэрыохъухэр иIагъэх. Ау къыдеджа­гъэхэр, игупсэхэр, икIэлэегъаджэхэр къыдэIэпыIэхэзэ, ыгу амыгъэкIодэу ыпэкIэ лъыкIотэн ылъэкIыгъ.
УрысыбзэмкIэ кIэухэу къыгъэлъэгъуа­гъэм Юлэ лъэшэу ыгъэгушIуагъ, ушэтыным зыфигъэхьазырынымкIэ кIуачIэу хилъхьагъэр хьаулые зэрэмыхъугъэр къэнэфагъ.
ЕджапIэр къэзыухыгъэхэм зэкIэми ягухэлъхэр къадэхъунхэу, зыфэе сэнэхьатыр агъотынэу Юлэ афэлъаIо.

Iэшъынэ Сусан.