«Адыифым» щешIэщтхэр агъасэх

Мыекъопэ гандбол командэу «АГУ-Адыиф-2-м» 2020 — 2021-рэ илъэс ешIэгъум зыфегъэхьа-зыры.

— ШышъхьэIум и 29-м илъэс зэнэкъокъур едгъэжьэщт, — къы­тиIуагъ «АГУ-Адыиф-2-м» итренер шъхьаIэу, Урысыем изаслуженнэ тренерэу Александр Реввэ. —Мэфэ заулэкIэ узэкIэIэбэжьмэ, командэр тыугъоижьыгъ.

— Александр, джырэ уахътэ егъэджэн зэхахьэхэр зэхэшъо­щэх. Сыда анахьэу шъунаIэ зытетыр?

— Спорт Унэшхо зэтегъэпсы­хьагъэхэр тиIэх, ау егъэджэн зэхахьэхэр ащызэхатщэхэрэп. Къэлэ паркым, «Мэздахэ» дэжь, нэмыкIхэм атлетикэ псынкIэм, гимнастикэм, кIуачэр зыщапсы­хьэрэ спорт едзыгъохэм тизэхахьэхэр ащэкIох. ЕшIакIо пэпчъ иIэпэIэсэныгъэ хигъэхъоным фэшI хэушъхьафыкIыгъэу Iоф зыди­шIэжьын фаеу тэлъытэ.

— Илъэс ешIэгъур рагъэжьэным ыпэкIэ зэIукIэгъухэм зафагъэхьазырынэу ешIакIохэм амалэу яIэм къытегущыIэба.

— Адыгэ Республикэм икъэлэ шъхьаIэу Мыекъуапэ изыгъэпсэфыпIэ парк, къушъхьэ лъагэхэр, шъоф гъэхъунэхэр нэм фэплъэ­кIыхэрэп. Жьыр ащыкъабз. КIуа­чIэм спортсменкэхэм хагъэхъонымкIэ амалышIухэр яIэх.

— Гуетыныгъэ ахэлъэу Iоф зыдашIэжьмэ, типшъашъэхэм яIэпэIэсэныгъэ хагъэхъон алъэ­кIыщтэу олъытэба?

— Апшъэрэ купым хэт командэм ущешIэ зыхъукIэ, гуетыныгъэ пхэлъын зэрэфаер тренерым къыуиIожьын имыщыкIагъэу сэлъытэ. Гандболыр пшIогъэшIэгъо­нэу зэрэщытыр ешIэгъу пэпчъ къыщыбгъэшъыпкъэжьын фае. Командэм ыцIэ зэрэбгъэлъапIэрэр зэнэкъокъум къыщыбгъэлъэгъон фае.

— «АГУ-Адыиф-2-м» шэн-хэбзэ шIагъохэр иIэх.

— Джэнчэтэ СултIан ары тиспорт еджапIэ лъапсэ фэзышIыгъэр. Тренер шъхьаIэу тикомандэ ар иIагъ. Мыекъуапэ щагъэсэгъэ пшъашъэхэр Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтхэу Олимпиадэ джэгунхэм, дунэе зэнэкъокъухэм дышъэ медальхэр къащахьыгъэх. Непэ дгъэсэрэ пшъашъэхэр Анна Кареевам, Анна Игнатченкэм, Яна Усковам, Виктория Калининам, Инна Суслинам, нэмыкIхэм акIырэплъых.

ЩысэшIум узылъещэ

— Мыекъуапэ игандбол командэ 2019-рэ илъэсым тигъэ­гушIуагъ.

— Урысыем икIэлэеджакIохэм я Спартакиадэ Мыекъуапэ икомандэ дышъэр къыщихьыгъ. Никита Голуб тренер шъхьаIэу щытыгъ. Типшъашъэхэм хэгъэгум идышъэ медальхэр къызэрэдахыгъэхэм дакIоу, ешIэкIэ дахэ Спартакиадэм къыщагъэлъэ­гъуагъ. Анахь дэгъоу зэнэкъо­къум щешIагъэмэ ащыщхэр Урысыем икомандэхэу суперлигэм хэтхэм арагъэблэгъагъэх.

— Гандбол клубэу «Адыифым» иапэрэ командэ аштагъэхэм ацIэхэр къытфепIохэ тшIоигъу.

— Сигуапэу къахэзгъэщыщтых Алина Морозовар, Мария Кучеренкэр, Юлия Кожубековар, Ангелина Куцеваловар, Дарина Никулинар, Диана Казихановар, нэмыкIхэри «АГУ-Адыиф-2-м» щагъэсагъэх, командэ шъхьаIэм хэтхэу суперлигэм щешIэх.

— Ангелина Куцеваловар, Алина Морозовар, нэмыкIхэри Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ щешIагъэх.

— Хэгъэгум ихэшыпыкIыгъэ ныбжьыкIэ командэ Европэм изэнэкъокъу зыхэлажьэм, типшъа­шъэхэр яIэпэIэсэныгъэкIэ къахэщыгъэх.

— Суперлигэм «Адыифыр» нахьышIоу щешIэным фэшI ныбжьыкIэу аштагъэхэм бэкIэ тащыгугъын тлъэкIыщта?

— Сэри а упчIэм бэрэ сегупшысэ. «Адыифым» анахь дэгъоу щешIэхэрэм ащыщхэу Дьяченкэр, Дворцеваяр, нэмыкIхэри зэрэхэкIыжьыхэрэр зызэ­хэсэхым, сыгу къеуагъ. «Адыифым» спортышхом гъэхъагъэ щишIыным фэшI гандболым хэгъозагъэхэри, нахь ныбжьыкIа­Iохэри зэгъусэхэу хэ­тын­хэ фае. Анахь дэгъоу ешIэ­хэрэр сыди­гъуи хащыхэ зыхъукIэ, «Адыифыр» ыпэкIэ чыжьэу лъыкIотэн ылъэ­кIыщтэп.

ЕджакIохэм ялъэоянэхэр

— Джэнчэтэ СултIан ыцIэ зыхьырэ спорт еджапIэм щагъасэхэрэм Iоф адэпшIэныр къина?

— НыбжьыкIэхэр сыдигъуи сшIогъэшIэгъоных. КIэлэеджакIо­хэр бэмэ къакIэупчIэх, спортымрэ щыIэныгъэмрэ зэрэзэпхыгъэхэм иджэуап ястыжьы зыхъу­кIэ, анэгухэм занкIэу сакIэплъэ­ныр шэн-хабзэ сфэхъугъ. КIэлэ­еджакIом шъыпкъэр епIон, зы­лъыпщэн плъэкIын фаеу зылъы­тэрэ кIэлэегъаджэхэм адесэ­гъаштэ.

— «АГУ-Адыиф-2-р» апшъэрэ купым хэтэу Урысыем изэнэ­къокъу хэлажьэ. Хэта типшъа­шъэхэм къахэбгъэщы пшIои­гъор?

— НыбжьыкIэхэм зыкъызэ­Iуахын залъэкIыщт уахътэр къэшIэгъуае. «АГУ-Адыиф-2-м» нахьыбэу хэтхэр 2004 – 2005-рэ илъэсхэм къэхъугъэхэр арых. Дарья Дельфановам, Кобж Заремэ, Ольга Гороховам, Виктория Коваленкэм, Соня Морозовам, фэшъхьафхэм бэкIэ тагъэгугъэ. Пшъашъэхэр гандболым фэща­гъэх. Кобж Заремэ суперлигэм щешIэрэ Кобл Зурыет кIырэплъы. Гупшысагъэ хэлъэу зэрешIэрэр, къэлапчъэм Iэгуаор зэрэдидзэрэр шIогъэшIэгъоных. Пшъашъэхэр спортым илъэоянэхэм арыкIохэзэ, гъэхъагъэ ашIы ашIоигъу.

Зэнэкъокъур, мурадхэр

— «АГУ-Адыиф-2-м» иапэрэ ешIэгъоу мыгъэ иIэщтым гъэзетеджэхэр къыкIэупчIэх.

— ШышъхьэIум и 29-м Ставрополь тыщыIукIэщт чIыпIэ командэу «Ставрополье-2-м».

— Шъузыфэбэнэщт чIыпIэри къытаIоба.

­— Ауж къинэхэрэм тахэтыщтэп. Пшъэрылъ шъхьаIэу тиIэр «Адыифым» щешIэщтхэр дгъэхьазырынхэр, кIэлэеджакIохэр спортым хэтщэнхэр, япсауныгъэ агъэ­пытэныр ары.

— ШъуигухэлъышIухэр къыжъу­дэхъунхэу шъуфэтэIо.

 

— Тхьауегъэпсэу.