ЯIэнатIэхэм аIукIыжьыгъэх

Хэгъэгум футболымкIэ иапшъэрэ куп 2019 — 2020-рэ илъэс зэнэкъокъум хэлэжьэгъэ командэхэм зэхъокIыныгъэхэр афэхъух.

«Урал» Екатеринбург итренер шъхьаIэу Iоф зышIэщтыгъэ Дмитрий Парфеновыр иIэнатIэ IукIыжьыгъ. Кубокым икъыдэхын фэгъэхьыгъэ ешIэгъоу «Урал» финалныкъом щыриIагъэм икIэух пащэхэр ыгъэрэзагъэхэп.

«Крылья Советов» Самара апшъэрэ купым хагъэкIыгъ ауж къинагъэхэм зэращыщым фэшI. Тренер шъхьаIэу Андрей Талалаевыр иIэнатIэ IукIыжьыгъ.

2020 — 2021-рэ илъэс зэнэкъокъур шышъхьэIум и 9-м рагъэ­жьэщт. Командэхэм зэхъокIыныгъэхэр ащэкIох. «Краснодар», ЦСКА-м, «Зенит», фэшъхьафхэм ешIэкIо дэгъухэр арагъэблагъэх. ИлъэсыкIэ ешIэгъур нахь гъэшIэгъон хъущтэу тэгугъэ.

Мыекъопэ футбол клубэу «Зэкъошныгъэр» ятIонэрэ купэу «Къыб­лэм» щешIэщт. Командэм зэIукIэгъухэм зафегъэхьазыры. Аужырэ уплъэкIун зэIукIэгъухэр зэрэкIуагъэхэм шъуащыдгъэгъозэщт.