ЯIофшIэн осэшIу къыфишIыгъ

2020-рэ илъэсым бэдзэогъум и 27-м Урысые Федерацием и Генеральнэ прокуратурэ и ГъэIорышIэпIэ шъхьаIэу Темыр-Кавказ ыкIи Къыблэ федеральнэ шъолъырхэм ащыIэм ипащэу К. Сомовыр зыхэлэжьэгъэ игъэкIотыгъэ зэхэсыгъо Адыгэ Республикэм и Прокуратурэ щыкIуагъ.

2020-рэ илъэсым имэзихэу пыкIыгъэм прокуратурэм иIоф­шIэн зыфэдагъэр коллегием изэхэсыгъо щызэфахьысыжьыгъ ыкIи тапэкIэ анаIэ зытырагъэтын фэе лъэныкъохэр щагъэнэфагъэх.

Iофтхьабзэм пэублэ гущыIэ къыщишIызэ АР-м ипрокурорэу Игорь Шевченкэм хабзэр ыкIи хэбзэрэхьатныгъэр шъолъырым къыщыухъумэгъэнхэм изытет ыкIи прокурор лъыплъэным зыпкъ итэу Iоф зэришIэрэм уасэ къафишIыгъ.

Нэужым республикэм ипрокурор игуадзэхэм яIофшIэн зэфэхьысыжьэу фэхъугъэхэмкIэ докладхэр къашIыгъэх.

Урысые Федерацием и Генеральнэ прокуратурэ и ГъэIорышIэпIэ шъхьаIэу Темыр-Кавказ ыкIи Къыблэ федеральнэ шъолъырхэм ащыIэм ипащэу К. Сомовыр зэхахьэм къыщыгущыIэзэ 2020-рэ илъэсым имэ­зихэу пыкIыгъэм хабзэм ыкIи къэралыгъом яшIоигъоныгъэхэм яIофыгъохэмкIэ ыкIи цIыфхэм яхэбзэ фитыныгъэхэр къэухъу­мэгъэнхэмкIэ республикэм ипрокуратурэ Iофышхо зэришIагъэм осэшIу къыфишIыгъ.

Пандемием илъэхъан анахь шъхьаIэу щытыгъэр коронавирусыр зэпамыхыным фэшI цIыфхэм ясанитарнэ-эпидемиологическэ Iофыгъохэм ягъэцэкIэн, медицинэ IэпыIэгъу икъоу агъотынымкIэ яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэр ары. Медицинэм иIофышIэхэу ахъщэ тедзэр зытефэу зэрамытыгъэ­хэм, прокуратурэм зызыфагъа­зэм ыуж, сомэ миллион 1,4-м ехъу аратыжьыгъ. Джащ фэдэу лэжьапкIэмкIэ чIыфэу ателъыгъэ сомэ миллион 14,4-м ехъу афызэкIагъэкIожьыгъ.

Джащ фэдэу К. Сомовым къы­кIигъэтхъыгъ социальнэу мыухъумэгъэ цIыфхэм ыкIи предпринимательхэм яфитыныгъэхэмрэ яшIоигъоныгъэхэмрэ къэухъумэгъэнхэм, лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн мэхьанэшхо зэрэратырэр.

ШъолъырымкIэ анахь Iофыгъо шъхьаIэу къэуцухэрэм ащыщ хэкIхэм яугъоин ыкIи яIугъэкIын, фэтэрыбэу зэхэт унэхэм яшIын­кIэ ахъщэ ахэзылъхьагъэхэу, игъом ащ кощыжьын зымылъэ­кIыгъэ цIыфхэм яфитыныгъэхэр зэтегъэуцожьыгъэнхэр, къызэ­хэоным нэсыгъэ унэхэм ачIэс­хэр гъэкощыгъэнхэм иIофыгъо­хэр, лэжьапкIэм итынкIэ чIы­фэхэр къягъэпщыныжьыгъэнхэр ыкIи хьыкумым иунашъо игъом гъэцэкIэгъэныр.

Ащ нэмыкIэу прокурорым ынаIэ зытыридзагъэхэм ащыщ ахъщэ къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэнымкIэ, шIуагъэ къытэу бзэджашIэхэм апэуцужьыгъэнымкIэ, уголовнэ Iоф­хэр къызэIухыгъэнхэмкIэ ыкIи зэхэфыгъэнхэмкIэ пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэм язэхэщэн.

Зэхэсыгъом икIэух коллегием хэтхэм АР-м и Прокуратурэ иIофшIэн тапэкIи шIуагъэ къытэу зэхищэнымкIэ унэшъо гъэнэфагъэхэр ашIыгъэх.

КIАРЭ Фатим.