Хьасанэкъо Мурат: «Туриндустриемрэ къэралыгъо хэбзэ къулыкъухэмрэ зэпхыныгъэ зэдыряIэу Iоф зыщызэдашIэрэ шъолъырхэр ары зекIохэм нахь къыхахыхэрэр»

УФ-м и Къэралыгъо Думэ физическэ культурэмкIэ, спортымкIэ, зекIонымкIэ ыкIи ныбжьыкIэ IофхэмкIэ и Комитет хэтэу Хьасанэкъо Мурат Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» пшъэрылъэу къы­гъэуцугъэр ыгъэцакIэзэ, партием и Тхьаматэу Д.А. Медведевым ишъолъыр общественнэ приемнэу Адыгеим щыIэм зэпэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу зэдэгущыIэгъу цIыфхэм щадыриIагъ. ЗекIоным епхыгъэ Iофыгъохэр арых анахь шъхьаIэу къаIэтыгъэр.


Iофтхьабзэр окIофэ парламентарием нэбгырэ заулэм зыкъыфагъэзагъ. ЦIыфхэм анахьэу анаIэ зытырадзагъэр къэралыгъо кIоцIым зыщызгъэ­псэфырэ цIыфхэм ащэфыгъэ путевкэхэм атефагъэм изы Iахь къафызэкIагъэкIожьынымкIэ амалэу щыIэхэр ары.

— УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэу Михаил Мишустиныр зыкIэтхэгъэ унашъор гъэцэкIагъэ зэрэхъущтыр цIыфхэм ашIогъэ­шIэ­гъон. Ащ къызэригъэна­фэрэмкIэ, Урысыем ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм защызгъэпсэфыхэрэм ащэфыгъэ путевкэхэм атефагъэм изы Iахь къэралы­гъом афызэкIигъэкIожьызэ ышIыщт. Унашъом игъэцэкIэн сомэ миллиард 15 пэIуагъэхьанэу агъэ­нафэ. ГущыIэм пае турым ыуасэ сомэ мин 25-м къыщежьэмэ, зекIом сомэ мини 5 фызэкIагъэкIожьыщт. Сомэ мин 50-м щегъэжьагъэу зытыгъэхэм —сомэ мини 10, сомэ мин 75-м щыублагъэу пэIузгъэхьагъэхэм — сомэ мин 15 къаратыжьыщт. Мы унашъом, УФ-м и Президентэу Владимир Путиным къы­гъэнэфэгъэ нэмыкI пшъэрылъхэм ягъэцэкIэн шIогъэшхо къы­­зэратыщтым сицыхьэ телъ, цIыфхэми ар зэхашIэщт, — къы­хигъэщыгъ Хьасанэкъо Мурат.

Джащ фэдэу Ростов хэкум щыпсэурэ унагъом исхэр поселкэу Гъозэрыплъэ икIэу Лэгъонакъэ екIурэ автомобиль гъогур шъолъырым зэришIырэмкIэ республикэм ипащэхэм ыкIи гъогу хъызмэтым иIофышIэхэм афэразэхэу закъыфагъэзагъ.

— Туриндустриемрэ къэралыгъо хэбзэ къулыкъухэмрэ зэпхыныгъэ зэдыряIэу Iоф зыщызэдашIэрэ шъолъырхэр ары зекIохэм нахь къыхахыхэрэр. Сигуапэу къыхэсэгъэщы мы аужырэ илъэсхэм Адыгеим къэкIорэ хьакIэхэм япчъагъэ нахьыбэ, зекIоным ылъэны­къокIэ тиреспубликэ нахь хъоп­сагъо зэрэхъугъэр, — къы­Iуагъ Хьасанэкъо Мурат.

Къандор Анзор.
УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ и Къэралыгъо Думэ идепутат иIэпыIэгъу.