Севастополь ыуж Ивановэ

Къыблэм идзэ округ (АОВО) дзюдомкIэ икомандэ Севастополь щыIэу зэнэкъокъухэм зафегъэхьазыры.

Адыгэ Республикэмрэ Краснодар краимрэ дзюдомкIэ ябэ­накIохэу дзэ къулыкъур зыхьы­хэрэр зэгъусэхэу егъэджэн-зыгъэсэн зэIукIэгъухэм ахэлажьэх.
ЛIышэ Хьарунэрэ Огъурлэ Рэмэзанрэ Шъхьащэфыжь испорт зыгъэсапIэ яIэпэIэсэныгъэ щыхагъахъозэ, хэгъэгу, дунэе зэIу­кIэгъухэм хагъэунэфыкIырэ чIы­пIэхэр къыщахьыгъэх. КIалэхэр самбэмкIи дзюдомкIи мэбанэх.

Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Псэунэ Мурат япащэу Хь. ЛIышэмрэ Р. Огъурлэмрэ бэнакIэхэм зафагъасэ. Адыгеим щыкIорэ зэнэкъокъухэм самбэмкIи дзюдомкIи медальхэр къащахьыхэу пчъагъэрэ тлъэгъу­гъэх.

Ацумыжъхэу Азэмати Казбеки Адыгеим иныбджэгъушIух, ТIуапсэ щапIугъэх. ДзюдомкIэ банэхэзэ, яIэпэIэсэныгъэ хагъахъо ашIо­игъоу Адыгеим щыкIорэ егъэджэн зэхахьэхэм ахэлэжьэнхэр шэнышIу афэхъугъ.

— Хьакурынэ Хьазрэт, Тулпэрэ Айдэмыр, Щыгъущэ Амир, Къу­ижъ Бислъан Севастополь щыIэх, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаIэу, Адыгеим изаслуженнэ тренерэу Бастэ Сэлымэ. — Мыекъопэ бэнэпIэ еджапIэм ахэр икIыгъэх. Гъунэгъу краимрэ Адыгеимрэ яныбжьыкIэхэм язэпхыныгъэхэр спор­тым щагъэпытэх.

Тарихъым зыщагъэгъуазэ

2020-рэ илъэсыр шIэжьымрэ щытхъумрэ я Илъэс. Севастополь лIыхъужъныгъэм ыкIи щытхъум япхыгъэ чIыпIабэ иI. Къэлэ-ЛIы­хъужъым тарихъ гъогоу къыкIугъэм дзэкIолI-спортсменхэм зыщагъэгъуазэ.

— Зыгъэпсэфыгъо уахътэу тиIэр макIэми, Хэгъэгу зэошхом лIыхъужъныгъэ щызезыхьэгъэ дзэкIолIхэм афэгъэхьыгъэ са­угъэт­хэр, заор зыщыкIогъэ чIыпIэхэр зэтэгъэлъэгъух, тарихъым инэкIубгъохэм такIэупчIэ, — къы­тиIуагъ Тулпэрэ Айдэмыр. —Тятэжъхэу Севастополь къэзыухъумагъэхэм шъхьащэ афэт­шIыгъ.

Республикэм щыщ дзэкIолIхэм аIукIагъэх

Адыгеим щыщ кIалэхэу Севастополь дзэ къулыкъур щызыхьыхэрэм тиспортсменхэр онлайн шIыкIэм тетэу гущыIэгъу афэхъух, якъэбархэр къызэфа­Iуатэхи, зэIукIагъэх.

— Дзэ-Хы Флотым и Мафэ Севастополь щагъэмэфэкIызэ, Адыгеим щыщ дзэкIолIхэм гущыIэгъу тафэхъугъ, — къеIуатэ Тулпэрэ Айдэмыр. — Къулыкъур дэгъоу зэрахьырэм, спортым зэрэфэщагъэхэм тагъэгушIуагъ. ГущыIэ фабэхэр ятIуагъэх. ДзэкIолI шъуашэр зыщыгъ Цуужъ Азэмат игъусэ къулыкъушIэхэм къащытхъугъ.

— Адыгеим испортсменхэм тагъэгушIуагъ. Хэгъэгум дзюдомкIэ изэнэкъокъу щыбанэхэ зы­хъукIэ тафэгумэкIыщт, талъып­лъэщт, — къеIуатэ Цуужъ Азэмат. — Медальхэр къахьынэу, ти­лъэпкъ ищытхъу спортышхом щаIэтынэу афэтэIо.

ДзэкIолIхэмрэ спортсменхэмрэ гуфэбэныгъэу зэфашIыгъэр щыIэныгъэм зэрэщылъагъэкIотэщтым тицыхьэ телъ.

Зэнэкъокъур

Урысыем и УIэшыгъэ КIуа­чIэхэм дзюдомкIэ язэнэкъокъу шышъхьэIум и 10 – 15-м къалэу Ивановэ щыкIощт. ТибэнэкIо нарт шъаохэм яшъыпкъэу зэIукIэгъу­хэм зафагъэхьазыры.

— Мы илъэсым тибэнакIохэр зэнэкъокъу инхэм ахэлэжьэнхэу хъугъэп, — тизэдэгущыIэгъу лъе­гъэ­кIуатэ Бастэ Сэлымэ. — Севастополь щызэхащэгъэ егъэджэн зэIукIэгъухэм яшIуагъэкIэ Адыгеим идзэкIолI спортсменхэм хэгъэгум изэнэкъокъу зыфагъэ­хьазырын алъэкIыгъ.

ШышъхьэIум и 4-м егъэджэн зэIукIэгъухэр Севастополь щаухыщтых.