Илъэс 80 къэбгъэшIэныр насыпыгъ

ШIупэкIо Сарет Мадинэ ыпхъур Хэгъэгу зэошхор къежьэнкIэ зы илъэс къэнагъэу къуаджэу Щынджые къыщыхъугъ.

ЦIыфхэм советскэ щыIакIэм ылъапсэ агъэпытэщтыгъ, къуа­джэ­хэм кIэлэегъаджэхэр, врач­хэр, культурэм иIофышIэхэр ящыкIэгъагъэх.

Сарет ятэ зыфэдагъэр ежьым къышIэжьырэп, ар заом дащи, къыгъэзэжьыгъагъэп. Ежьыр янэ шъэбэ цIыкIоу, шъузабэу къэнагъэм ыпIугъ ыкIи ригъэджагъ.

Ипшъэшъэгъу игъусэу Сарет Мыекъопэ кIэлэегъэджэ училищыр, нэужым апшъэрэ еджапIэр къыухыгъэх. Яблоновскэм дэт я 15-рэ ыкIи я 5-рэ гурыт еджапIэхэм, етIанэ колледжым кIэлэцIыкIухэр ащыригъэджагъэх, илъэс 44-рэ сабыйхэм шIэ­ныгъэ аригъэгъотыгъ. Щытхъу тхылъ­хэр, шIухьафтынхэр бэу къы­ра­тыгъэх, цIэ лъапIэхэр къы­фа­гъэшъошагъэх.

Адыгеим икIэлэегъэджэ пэ­рыт­хэм зыцIэ ахалъытэгъэ Сарет кIэлэегъэджэ шъыпкъагъ, зэтIысыжьми гупсэфыгъо рагъэгъоты­гъэп. Непэ къызнэсыгъэм ны­-тыхэм иунэ къыфащэхэрэ кIэлэ­цIыкIухэм яшIэныгъэхэм ахе­гъахъо.

Сарет ыныбжь илъэс 80 зэ­рэхъугъэр игупсэ цIыфхэм дыхагъэунэфыкIыгъ, къыфэгушIуагъэх, агъэшIуагъ.

Ар бзылъфыгъэ Iуш, къыIорэм уезэщырэп, удэгущыIэныр гъэшIэгъоны. Ымэкъэ чан гохьи, ыгу къыдеIэу зэрэщхырэми гъашIэм иIэшIугъэ зэремызэщыгъэр къахэщы.

Сарет тхылъхэм, гъэзетхэм яджэ. Ипсауныгъэ ренэу лъэп­лъэ, Iэпкъ-лъэпкъхэмкIэ зишIуа­гъэ къэкIощт упражнениехэр ешIых. Диным фемыджагъэми, хэшIыкI фыриI, мэхьанэ ин реты. КъурIаным къыIорэр къызэхэзыфырэ тхылъхэр иIэх. НэкIма­зэр блимыгъэкIэу еIыгъы, нэ­мази ешIы.

КъызхэкIыгъэ ШIупэкIо лъэпкъыми, зыхэс Шъэо лIакъоми къарыкIогъэ къэбархэр дэгъоу ешIэх ыкIи ыгу къэкIыжьых. Сарет гъэшIэ гъогоу къыкIугъэм хэплъэжьызэ къыIотагъ:

— Илъэс 80 къэбгъэшIэныр макIэп. Шыкур, сынасыпышIоу зысэлъытэжьы. Пстэумэ анахь гушIуагъоу сиIэр сисабыйхэр ары.

Ишъхьэгъусэрэ ежьыррэ пшъэ­шъэ закъоу апIугъэр янэ фэдэу кIэлэегъаджэ хъугъэ, иIоф щытхъу хэлъэу егъэцакIэ. «Сарет Мадиновна, спасибо за Розу, за дочь», — ыIуи, еджапIэм ипащэу Лариса Шестопаловам IаплI къызэрэрищэкIыгъагъэр щыгъу­пшэрэп, а гущыIэхэр ыгу IэшIоу зэрэтелъых. Хэти исабый цIыф­хэм алъытэу, дахэкIэ игугъу ашIымэ, ар зыпишIын щыIэп. ИгушIуагъо цIыфхэм къызэрэ­дагощырэр игуап.

Сарет пхъорэлъфхэм агъэгу­шIо ыкIи агъэгушхо. КIэлэ нахьы­жъэу Салбый еджапIэр дышъэ медалькIэ къыухи, Пшызэ аг­рар­нэ университетым щеджагъ, Краснодар иэлектросетьхэм якъу­тамэу Инэм дэтым Iоф щешIэ.

Налбый еджэным зэрэфэщагъэм фэшъхьафэу творческэ Iоф­шIэнхэри икIасэх. Я 8-рэ классым исэу къухьэм ыкIи самолетым ямодельхэу ыгъэхьазырыгъагъэхэм республикэ зэнэкъокъум текIоныгъэр къыщы­дихыгъагъ, шIухьафтынэу путевкэ къырати, лагерэу «Смена» зыфиIорэм зыщигъэпсэфыгъагъ.

Хьэшкъое Мурат ыгъэсэрэ къэшъокIо купэу «Алэуаем» хэ­тэу Дунэе хореографическэ фестивалэу лъэпкъ культурэмрэ фольклорымрэ афэгъэхьыгъэу мыгъэ Москва щыкIуагъэм къа­шъохэу «Ислъамыемрэ», «ЗэфакIомрэ» къыщагъэлъэгъуагъэх, Гран-прир къыщахьыгъ. Джащ фэдэу, Санкт-Петербург, Налщык, Анапэ, ПсышIуапэ, нэмыкI чIыпIэхэм ащыкIогъэ зэнэкъо­къухэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэ­хэр къащыдахыгъэх. Налбый мыгъэ я 10-рэ классыр къыухыгъ.

Саретрэ ишъхьэгъусэу Исма­хьилэрэ илъэс 47-рэ зэдагъэшIагъ. ЗэгурыIоныгъэрэ шъхьа­кIэфагъэрэ зэфыряIэу псэугъэх. Исмахьилэ идунай ыухыгъ. Са­рет изакъоу мэпсэуми, ипшъа­шъэрэ ипхъорэлъфхэмрэ щыкIагъэ ямыIэу, насыпышIохэу зэрэ­щыIэхэм кIуачIэ къыреты.

Уахътэм диштэу псэурэ бзы­лъфыгъэм джыри зы сэнаущыгъэ, ышъхьэ къыримыхыпэу, ау игуа­пэу зыфигъазэу хэлъ, ащ усэхэр етхых. Ахэр къызэрыкIох, зэгъэ­фагъэх, гъашIэм фэдэх.

ГъашIэм ищытхъу тхылъ къэзылэжьыгъэ Сарет псауныгъэ пытэ иIэу, джыри илъэсыбэрэ щыIэнэу фэтэIо.
Шъаукъо Аслъангуащ.