«Зенит» Кубокыр ыхьыгъ

Урысыем футболымкIэ и Кубок икъыдэхын фэгъэхьыгъэ кIэух ешIэгъур Екатеринбург щыкIуагъ.

«Зенит» ыкIи «Химки» зызэнэкъокъухэм, Санкт-Петербург иешIакIохэр 1:0-у текIуагъэх. Iэгуаор пенальтикIэ «Зенит» къэлап­чъэм дидзагъ.

— Хэгъэгум и Кубок яплIэнэрэу къыдэтхыгъ, — къыIуагъ «Зенит» итренер шъхьаIэу Сергей Семак. — Урысыем изэнэкъокъу мыгъэ дышъэр къыщыдэтхыгъ. ТиешIакIохэм, къытфэгумэкIыхэрэм тафэраз.

«Зенит» игъэхъагъэхэм ахигъэхъонэу, Европэм цIэрыIо щыхъунэу фэтэIо.