Адыгеим и ЛIышъхьэ псэупIэу Каменномостскэм хэхъоныгъэ ышIынымкIэ пшъэрылъхэр къыгъэуцугъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ «Мыекъопэ районым» иадминистрацие ипащэу Олег Топоровымрэ Каменномостскэ къоджэ псэупIэм ипащэу Владимир Петровымрэ тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъу адыриIагъ. Ащ хэлэжьагъ Адыгеим и Премьер-министрэу Александр Наролиныр.

ЗекIоным зыщиушъомбгъунымкIэ шъолъырым игупчэхэм ащыщэу поселкэу Каменномостскэм хэхъоныгъэ ышIыным фытегъэпсыхьэгъэ Iофыгъо­хэм ягъэцэкIэн ары анахь шъхьаIэу щытыгъэр.

ЗэдэгущыIэгъур муниципалитетым иIофхэм язытет зыфэдэмкIэ рагъэжьагъ, сыда пIомэ ыпэрэ мафэм районым ошъу­шхо щыIагъ. Олег Топоровым къызэриIуагъэмкIэ, мыщ къыхи­убытагъэх поселкэхэу Каменномостскэмрэ Победэмрэ, ста­ницэу Абадзехскэм ячIыпIэ заулэ.

Ошъум зэрарэу къыхьыгъэр комиссием зэригъэшIагъ, ащ пае чIыпIэхэм уплъэкIунхэр ащыкIуагъэх. Зэрагъэунэфыгъэм­кIэ, унэшъхьи 10-мэ фыкъуагъэ­хэр афэхъугъэх. Щагухэм, ха­тэхэм къащыкIыхэрэми ошъум иягъэ аригъэкIыгъ. Мэкъумэщ хъызмэтшIапIэхэр пштэмэ, зы ныIэп зэрар зыхьыгъэр.

— Ошъур къызэрехыщтым ищынагъо илъэс къэс респуб­ликэм шъхьащыт, арышъ шъо­лъы­рым имэкъумэщы­шIэхэм чIэнагъэу ашIыхэрэр нахь макIэ хъуным фэшI къэралыгъо IэпыIэгъур къыздыхэлъытэгъэ страхованиер къызфагъэфедэмэ ишIогъэ­шхо къэкIощт, — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Къоджэ чIыпIэхэм хэхъоныгъэ ашIыным ипрограммэ игъэцэкIэн епхыгъэу поселкэу Каменномостскэм социальнэ про­ектхэр щызэшIохыгъэнхэм иIофыгъохэм нэужым атегущыIагъэх. Респуб­ликэм ипащэ ана­хьэу ынаIэ зытыридзагъэр газ­рыкIуапIэхэм яшIын ары. Мы лъэныкъомкIэ IофшIэныр агъэлъэшынэу пащэ­хэм пшъэрылъ къафишIыгъ. Джащ фэдэу культурэм иунэхэм, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм ягъэцэкIэжьынкIэ, чIыпIэхэр зэтегъэ­псыхьэ­гъэн­хэмкIэ анахьэу анаIэ зытырагъэтын фаехэр къафигъэ­нэ­фагъэх.

— Каменномостскэм игъогухэм, иинженернэ инфраструктурэ язэтегъэпсыхьан, социальнэ псэуалъэхэм яшIын ыкIи ягъэцэкIэжьын ахъщэ­шхо пэIуд­гъэхьагъ. ЦIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу хъуныр, зекIоным зиушъомбгъуныр ыкIи инвесторхэр къи­щэгъэнхэр ары мыщ дэ­жьым анахь шъхьаIэр, — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

АР-м и ЛIышъхьэ зэрилъы­тэрэмкIэ, поселкэм рекреационнэ амалэу IэкIэлъхэр шIуагъэ къытэу гъэфедэгъэнхэм, ар мэкъу-мэщым, промышленностым хэхъоныгъэ ашIыным епхыгъэным, ащ дакIоу чIыопс баиныгъэр къэухъумэгъэным мэхьанэшхо яI.

Iофэу ашIагъэм изэфэхьысыжьхэм нэIуасэ зыщафэхъущтхэ ыкIи пшъэрылъхэр зыщагъэнэфэщтхэ дэкIыгъо зэ­хэсыгъо поселкэу Каменномостскэм щагъэхьазырынэу республикэм ипащэ пшъэрылъ къафишIыгъ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.