IэзэпIэ 23-рэ кIэу ашIыщт

Лъэпкъ проектэу «Псауныгъ» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу фельдшер-мамыку IэзапIэхэр Адыгеим щашIых.

Мыекъопэ, Джэджэ, Шэуджэн, Кощ­хьэблэ, Тэхъутэмыкъое, Теуцожь районхэм фельдшер-мамыку IэзапIэхэр къащашIыщтых. Зэра­гъэнафэрэмкIэ, мыщ фэдэ учреждение 23-рэ Адыгеим къыщызэIуа­хыщт.

Коронавирусым ыпкъ къикIыкIэ Iоф­шIэнхэр къагъэуцугъагъэх, джы ахэр рагъэжьэжьыгъэх. Непэрэ мафэм ехъулIэу IэзапIэхэм янахьыбэм яфундамент къаIэтыгъах.
Фельдшер-мамыку IэзэпIакIэхэр жъыхэм ачIыпIэ къашIых. Зэхъо­кIы­ныгъэхэм яшIуагъэкIэ къуаджэ­хэм ащыпсэурэ цIыфхэм арагъэгъотырэ медицинэ IэпыIэгъур нахь дэгъу хъущт, шэпхъэшIухэм ади­штэщт.

(Тикорр.).