ЧIыфэр къыпщыныгъ

Джэджэ районым щыпсэурэ хъулъфыгъэу кIэлэпIупкIэр игъом зымытырэм административнэ пшъэдэкIыжь зырагъэхьым ыуж чIыфэу телъыр зэкIэ къыпщыныжьыгъ.

Хьыкумым унашъоу ышIыгъэр зэримыгъэцакIэрэм къыхэкIыкIэ хъулъфыгъэм чIыфэу зэIуи­гъэкIагъэр сомэ мин 30-м нэсыгъ.

Хабзэ зэрэхъугъэу, мыщ фэдэ ны-тыхэм хьыкум приставхэр аIокIэх, адэгущыIэх, язекIуа­кIэ зэрэмытэрэзыр, административнэ пшъэ­дэкIыжьым уголовнэ Iоф къыкIэлъыкIон зэрилъэ­кIыщтыр агурагъаIо. Ау бэмэ ащ фэдэ фыщытыкIэ дэгъур зэхашIэрэп, япшъэрылъхэр агъэцэкIэнхэм дэгуIэхэрэп.

Джэджэ районым ихьыкум участкэу N 2-м изэгъэшIужь хьыкумышIэ хъулъфыгъэм ылъэныкъокIэ къызэIуахыгъэ Iофым хэплъагъ ыкIи ащ лажьэ иIэу ыгъэунэфыгъ. Сыхьат 60-м телъытэгъэ шIокI зимыIэ IофшIэнхэр зегъэцакIэхэ нэуж кIэлэпIупкIэмкIэ чIыфэу телъыгъэр зэкIэ ащ къыпщыныжьыгъ.

Хьыкум приставхэм я Федеральнэ къулыкъу АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ ипресс-къулыкъу.