УиIэнкIэ пшъхьап

— А дэхэ дэд, а хъупхъэ дэд, синасыпышъ о усиI! — Гъэмэфэ унэ зэIуубгъукIыгъэ пчъэ­шъхьаIум зыщебэкъон дэдэм, Кулэ игущыIэ убзэ макъэ Минат ытхьакIумэ къыридзагъ.

— А слъэгъурэм ыдэжь игу­псэхэм ащыщ горэ къэкIуагъ, ошIа, ау сыкъэсыгъахэу згъэзэжьынэп, — ыIуи, Минат пчъэ­Iум къызэпырыкIыгъ.

Кулэ егъашIэм иIэпкIэ-лъэпкIагъэ хэти ыгъэшIагъо икъоу къырыкIуагъ, ыныбжь емылъытыгъэу джыри джащ зэрэтет. Унэр зэIыгъэкIотыгъ, чъыIэтагъ. Гъунэгъур гушIозэ къыпэгъокIыгъэми, Минат ар зыкIи ынэ къыIуихьэрэп, зыдэбзэрабзэу зыдэгущыIэщтыгъэр рилъагъо­рэпышъ. Кулэ къыфигъэкIотэгъэ пхъэнтIэкIу шъабэм нэмыз­Iумыз хьазырэу гъунэгъу бзылъфыгъэр щетIысэхыгъ.

Мыщ дэжьым одыджын тео мэкъэ чан горэ къэIугъ, Минат ар сыхьат-будильникыр арэу къыщыхъугъ. Минат гу лъимы­тэпагъэми, Кулэ къэныбжьыкIэжьыгъэу, псынкIэ дэдэу, тумбашъхьэм Iаби зыгорэ къытырипхъотыгъ, гушIо макъэр къыIотэкъу.

Сэлам зыгорэм къызэрэрихыгъэр ыкIи къыдэгущыIэрэр къы­зэришIэжьыгъэр мыгъуащэу, — «а сипшъашъ, а си Сэчнэт, тхьауегъэпсэу сызэрэпщымыгъу­пшагъэмкIэ, Тхьэм шIу уелъэгъу» — реIо. ЕтIанэ ащ къыпегъахъо: «Арэу хьалыгъу дэгъу къэшъущагъэмэ, тIу сыфай, сфэбгъэIылъымэ, чъыIэлъэгъаIо хъумэ сыкъыкъокIыщт».

МыдыкIэ Минат мэкIэ-мэкIэжъыеу, Кулэ фыреплъэкIы, адрэм ыIэмычIэ зыгорэ чIэлъэу ытхьакIумэ риIулIырэм фэдэу къыпщэхъу.

— ЛаIиллахь, ЛаIиллахь! — Минат егъэшIагъо, епшысыжьы. Ежь тхьамыкIэм Тхьэм нахь ышIэрэпышъ, хъурэр зыфихьыщтыр зэхифырэп.

«Кулэ сыдигъуи Iуш» аIощтыгъэ, ау иунэ зэрисэу, ыIэгушъо ытхьа­кIумэ Iуилъхьэмэ зыфаем дэгущыIэми, ныбжьи хэти ышIэныеп (зэреIожьы Минат). Пыщэгъу иIэмэ шIэ? — щтэгъэ-­щтагъэу къызыщэкIошъыжьы икIыжьын ихьисапэу.

Мыщ дэжьым Кулэ Тхьэм къызэригъэхъугъэу, IэдэкъэчIэлъ телефон цIыкIоу, бэмышIэу ипенсиекIэ зыфищэфыжьыгъэр «тIакъ» ригъаIоу (гъу­чIыба), столышъхьэу унэ гузэгум итым къытыригъэпкIагъ.

— Джэмышх макъа сэIо ар? — КъыгъэтIылъыгъэр зыфигъэ­дэн ымышIэу къэупчIэ Минат.

— Хьау, Минат, IэгучIэлъ телефон. Ма еплъ, — къыфе­Iуатэ игъунэгъум. — Ар боу былымышху, тыдэ ущыIэми гъусэшIу — къыбдэгущыIэщт­хэми, уадэгущыIэщтми. УгукIэ пшIоигъом благъэми, чыжьэми улъигъэIэсыщт — IорышI, хъуп­хъэ, дэхэ цIыкIу.

Кулэ зыдэгущыIэщтыгъэр къышIагъэу, ауми зэкIэ къыгурымыIуапэу Минат къэупчIэ:

— А Кул, илъэс 75-м укъе­хъужьыгъэу, дурыса ар ощ фэдэ сэщ фэдэм ыIыгъынкIэ?

Кулэ къыщиутагъ:

— А си Минат, щтэпхэжъ дэд, дурыс ыкIи къабыл. ЕтIани пшъхьап уиIэнкIэ, федэ, сыда пIомэ, цIыф мышъомыл ыуас, Iуи шIи пымылъэу Iэрыфэгъу-­IэпыIэгъу. Тэ тыныбжьымкIэ, илыягъэу сыкIон-сыкъэкIожьын умыIоу, сыдрэ къэбарыри уегъа­шIэ, цIыфхэм уакIыгъум фэдэу уадэгущыIэ, чэщи мафи зыщыпшIоигъом хэти удэгущыIэн плъэкIыщт. Къыпфэныкъоу узищыкIагъэми, нэрэ-Iэрэм укъыгъотыщт.

— ПIорэр гъэшIэгъоны! Ар ащыгъум псэолъэшху, — ыпсэ къыпыхьажьыгъэу къеIо Минат.

— Ори къэщэф, сигъунэгъу дышъ, — къелъэIу Кулэ, — джащыгъум чэщныкъо кIасэми, щынэ-къэщынэжьи тимыIэу, тикъэбар зэрэшIэщт.

Кулэ пыщэгъуи, нэмыкIи имы­Iэу къызэрэчIэкIыгъэм ыбзэ къыригъэтIэтагъэу Минат къызэтырепхъанкIэ: «Тхьэм хъяркIэ тиIэнэу ешI, зыфэтшIын закIэба — къуи, пхъуи къэлэдэсых, сшынахьыжъ иехэми мыхъуми сыгу къызыпылъадэрэм садэгущыIэзэ сшIын, ау ар зидэгъугъэр зэгъэгъотыгъошIуа?» — мэгумэкIы Минат.

— Сомэ мини 2,5-рэ гъэхьазыри, сэ ар къызыпфэсымы­гъотыкIэ, сы Кулэп, — ыIуи гъунэгъур IугушIукIэу ыбгъэ тео­жьыгъ.

Мамырыкъо Нуриет.