КъэдгъэкIыгъэр къэтэжъугъэухъум

2020-рэ илъэсым мэ­къуогъум и 1-м къыщыублагъэу шы­шъхьэIум и 31-м нэс лэжьыгъэм иIухы­жьын Адыгеим щэкIо. ЧIыгулэжьхэм къызэраIорэмкIэ, лэжьыгъэ дэгъу къэтхьы­жьыщт, ау машIом ар щыухъумэ­гъэныр нэбгырэ пэпчъ ипшъэрылъ лъапIэу щыт. Амал зэриIэкIэ зэкIэми машIом тыфэжъугъэсакъ.

Лэжьыгъэ къызщагъэкIыгъэ чIыпIэм къыпэблэгъэ псыуцупIэхэм пцэжъые шъущямыш ыкIи гъэпсэфыпIэкIэ ахэр къыхэшъумыхых. Тутын мыгъэ­кIосагъэм, уц гъугъэ ныкъостыхэм мэшIошхо къакIэнэн ылъэкIыщт. Тызэгъусэу сакъы­ныгъэ къызхэдгъафэмэ, лэжьыгъэри ухъумагъэ хъущт.

Сыда нахьыбэрэмкIэ ма­шIом зыкъыштэныр къызхэкIырэр? Тракторхэм, комбайнэхэм, автомобильхэм агъэфедэгъэ газым къыхэкIырэ мэшIуачэр, ахэм ятрубэхэм къатетэкъорэ уарзэр, комбайнэм хэлъ пкъыгъохэу зэщыхъо­хэрэр зыплъыхэкIэ, лэжьы­гъэр зэрэIуахыжьырэ техникэм иэлектропроводкэ зызэщыкъо­кIэ. Джащ пае губгъом ихьанхэм ыпэкIэ техникэр зэкIэ ауплъэкIун фае.

Мэкъу-мэщым епхыгъэу Iоф зышIэхэрэм шIэныгъэ гъэнэфагъэ яIэн фае машIом зыкъемыгъэштэгъэнымкIи, ащ игъэкIосэнкIи.

Мэзхэм, автомобиль ыкIи мэшIоку гъогухэм, цIыф псэупIэхэм къапэблагъэу лэжьыгъэр къэкIы хъумэ, метри 4 ишъомбгъуагъэу лэжьэкIупIэр къэжъухьэгъэн фае. МашIом зыкъыштэмэ, макъэ зэрагъэ­Iущт техникэм изытет игъом ауплъэкIугъэу щытын фае.

Тызэгъусэу лэжьыгъэр ма­шIом щытэжъугъэухъум!