Бжыхьасэхэм яIухыжьын аухыгъ

Адыгеим ичIыгулэжьхэм бжыхьэсэ лэжьыгъэ гектар 106825-у апхъыгъагъэм иIожьын аухыгъ.

АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ тыгъуасэ пчэдыжьым къызэритыгъэмкIэ, гектар 548-рэ ныIэп къафэнэгъагъэр, мы мафэм ар аIожьыгъ. Бжыхьэсэ хьэу гектар 14213-рэ халъхьэгъагъ, гурытымкIэ лъытагъэу центнер 46,7-рэ къырахыгъ, тонн 66403-рэ къаугъоижьыгъ. Рап­сыр гектар 10178-рэ хъущтыгъ. Ащ изы гектар, гурытымкIэ лъытагъэу, центнер 25,4-рэ къытыгъ, тонн 25832-рэ къаугъоижьыгъ.

Лэжьыгъэ анахь шъхьаIэм, коцым, гектар 92154-рэ рагъэ­убытыгъагъ. ГурытымкIэ лъытагъэу, зы гектарым центнер 52,3-рэ къырахыгъ, тонн мин 500-м ехъу къаугъои­жьыгъ.

Коцым къырахыгъэмкIэ, ар гурытымкIэ лъытагъэу центнер 56,7-рэ, пэрытныгъэр атIупщыгъэп Шэуджэн районым ичIыгулэжьхэм. ПстэумкIи бжыхьэсэ лэжьыгъэ гектар 16300-у яIагъэм щыщэу 14150-р коцым рагъэубытыгъагъ. РапсымкIи апэрэ хъугъэх. Гектар 1639-рэ яIагъ, центнер 28,7-рэ къыра­хыгъ. Бжыхьэсэ хьэ гектар 2050-рэ халъхьэгъагъ, гурытымкIэ лъытагъэу, центнер 49,5-рэ къытыгъ.

Джэджэ районым ичIыгулэжьхэр коцымкIэ кIэкIэу ауж итых. ПстэумкIи бжыхьэсэ гектар 27450-рэ яIагъ, коцыр 23721-рэ хъущтыгъ. Зы гектарым, гурытымкIэ лъытагъэу, центнер 56,1-рэ къырахыгъ, аугъоижьыгъэр тонн мини 133-м ехъу. Хьэм, рапсым къатыгъэмкIи мыхэр мэкIэдэд ауж зэритхэр.

Джащ фэдэу лэжьыгъэм иIожьын апэу зыухыгъэхэм ащыщых ыкIи, гурытымкIэ лъытагъэу, центнер 51 — 52-м къыщымыкIэу къырахыжьыгъ Кощ­хьэ­б­лэ, Красногвардейскэ ыкIи Мыекъопэ районхэм ячIыгулэжьхэм.

Бжыхьасэхэм адакIоу гъатхэм халъхьэгъэ лэжьыгъэхэм ащыщ­хэм яIожьын езгъэжьагъэхэри ахэтых. ГущыIэм пае, Кощ­хьэблэ районым гъэтхэсэ хьэ гектар 351-рэ щырапхъыгъагъ. Ар Iуахыжьыгъах, гурытымкIэ лъытагъэу, центнер 45-рэ къырахыгъ. Гъэтхэсэ зэнтхъэу гек­тар 522-рэ яIагъ, джэнч лъэпкъ­хэр 45-рэ хъущтыгъэх. Ахэри Iуахыжьыгъахэх.

Шэуджэн ыкIи Мыекъопэ районхэмрэ Мыекъуапэрэ ячIыгулэжьхэми гъэтхэсэ зэнтхъыр аIожьыгъах.

ХЪУТ Нэфсэт.