УлъыкIон имыщыкIагъэу

Тызыхэт илъэсым ибэдзэогъу мазэ и 15-м ыуж къэхъугъэ кIэлэ­цIыкIу­хэм я СНИЛС-хэм ны-тыхэр алъыкIонхэу джы ищыкIэгъэжьэп.

ПенсиехэмкIэ фондым щагъэ­псынышъ, номерыр ным «иунэе кабинет» къырагъэхьащт. КIэлэцIыкIур къызэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ къэбарыр ЗАГС-м къызигъахьыкIэ, сабыим иунэе лицевой счет агъэпсынышъ агъэхьыщт.

Къэралыгъо фэIо-фашIэхэм япортал ащ фэдэ амалыр къэзытырэр. Арышъ, кIэлэцIыкIум и СНИЛС зэрэщыIэр пшIэным пае ащ зыщябгъэтхынышъ, «унэе кабинет» къызэIупхын фае.

Унагъохэу кIэлэцIыкIур ыпIунэу къаIызыхыгъэхэм мыр анэ­сырэп. Ахэр СНИЛС-р ашIыным пае ПенсиехэмкIэ фондым ичIыпIэ органэу зэпхыгъэ­хэм екIолIэнхэ фае.

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм ипресс-къулыкъу