Узыфаер къыхэпхын плъэкIыщт

2020-рэ илъэсэу тызыхэтыр къызехьэм къыздихьыгъэхэм ащыщ цIыфым IофшIэгъэ илъэсэу иIэр зыщыгъэнэфэгъэ тхылъыр (трудовая книжка) электроннэ шIыкIэм тетэу гъэпсыгъэнэу зэрашIыгъэр.

Ащ IофшIэпIэ чIыпIэхэр къэзытыхэрэм кадрэхэм ягъэIорышIэнкIэ яIоф нахь къегъэ­псынкIэ. Джащ фэдэу цIыфым иIофшIэгъэ илъэсхэр, иIофшIэн зэхъокIыныгъэу фэхъугъэхэр зэрэтхыгъэхэм ынаIэ тетынымкIи амалышIоу щыт.

ИIофшIэгъэ илъэсхэр зыщыгъэнэфэгъэ тхылъыр электроннэ шIыкIэм тетэу гъэпсыгъэщтмэ цIыфым ежь ишIоигъоныгъэ тетэу къыхихын фит. Ар нахь тэрэзэу ылъытагъэми, адрэ тхылъэу нахьыпэкIэ иIагъэр кIодыщтэп.

ЦIыфым «итрудовой книжкэ» электроннэ шIыкIэм тыригъэхьащтмэ, хьауми зытетыгъэм тетэу къыгъэнэжьыщтмэ къыхихын фаеу зэрэщытым фэгъэхьыгъэ тхылъыр IофшIэпIэ чIыпIэр къезытыгъэр ары къыIэкIэзгъэхьан фаер. IофшIэн зэфыщытыкIэхэм афэгъэхьыгъэ унашъоу УФ-м и Правительствэ ыштагъэм къыщыдэлъытагъэу ар зыщагъэцэкIэн фэе пIалъэр мы илъэсым ичъэпыогъу мазэ и 31-м нэс лъагъэкIотагъ.

IофшIапIэр зэритыгъэм ежь ышъхьэкIэ IэкIигъэхьан амал щымыIэмэ, почтэмкIэ тхылъыр фигъахьын фае. Iоф зышIэхэрэм шIыкIэу зыфаехэр тыгъэгъазэм и 31-м нэс къыхахынэу щыт.

Электроннэ шIыкIэм тетэу гъэпсыгъэхэм афэдэу, зытетыгъэм тетэу къэнэжьыгъэ тхылъхэми ищыкIагъэ хъугъэр игъом дагъэхьаныр IофшIэпIэ чIыпIэр къэзытыхэрэм япшъэрылъэу къэнэжьы. 2020-рэ илъэсыр имыкIызэ «итрудовой книжкэ» зыфэдэщтым фэгъэхьыгъэ лъэIу тхылъыр къэзымытыгъэхэм нахьыпэкIэ яIагъэхэр къэнэжьыщтых.
Электроннэ шIыкIэм тетэу гъэпсыгъэ тхылъым итхагъэм фондым иинтернет нэкIубгъо щыгъэпсыгъэ «унэе кабинетым» е къэралыгъо фэIо-фашIэхэм япортал ущеплъын плъэкIыщт. ИщыкIагъэмэ тхьапэм тедзагъэу къаIыпхын уфит. Ар IофшIэпIэ чIыпIэр къыозытыгъэм имыза­къоу, ПенсиехэмкIэ фондым игъэIорышIапIи, МФЦ-ми къащыуатыщт.

Организациехэм цIыфыр Iоф­шIапIэм къаштагъэмэ, аштэгъа­хэм иIофшIэн зэхъокIыныгъэ горэ фэхъугъэмэ е IофшIэгъэ илъэсхэр зэрытхэгъэ тхылъыр зыфэдэщтыр зэблихъугъэмэ ары къэбарыр ПенсиехэмкIэ фондым къызыфагъэхьырэр. Къыхэдгъэщымэ тшIоигъор, IофшIапIэм цIыф къаштагъэмэ е IукIыжьыгъэмэ, ащ фэгъэхьыгъэ унашъор къыздэкIыгъэм ыужырэ мафэм шIомыкIэу фондыр щагъэгъозэн зэрэфаер ары.

АдыгеимкIэ IофшIапIэхэм аIутхэу электроннэ шIыкIэм тетэу итхылъ гъэпсыгъэнэу къыхэзыхыгъэр нэбгырэ 2216-рэ мэхъу. Нэбгырэ 42199-мэ яIофшIэн фэгъэхьыгъэ къэбархэр ПенсиехэмкIэ фондым ичIыпIэ органхэм къафэкIуагъ. IофшIэпIэ чIыпIэхэр къэзытыхэрэм ащыщэу 3404-мэ электроннэ шIыкIэм тетэу гъэпсыгъэ тхылъхэм япхыгъэ къэбархэр къагъэхьыгъэх.

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм ипресс-къулыкъу.